Αρχείο για 22 Οκτωβρίου, 2010

Η προκήρυξη θέσεων για την ΕΡΤ-3

Posted in ET3, Ανακοινώσεις on 22 Οκτωβρίου, 2010 by asyntaxtostypos

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΤ-3 ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Θ1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ (32) ΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ  ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 3
(ΕΡΤ Α.Ε. – ΕΡΤ-3)

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 1730/87, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 3. Τις διατάξεις του Γ.Κ.Π. της ΕΡΤ-Α.Ε.
4. ΠΥΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡΙ. 11/54/18858/12.10.2010 5. Α.Δ.Ε. 1 συν. Δ.Ε. 423η – 4.8.2010 Θέμα 1 6.ΑΔΕ 1 συν.428η – 19/10/2010 Θέμα 1 7. Την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε.– ΕΡΤ-3  8. Τις ανάγκες της ΕΡΤ Α,Ε, – ΕΡΤ-3 για την στελέχωση των υπηρεσιών της στους τομείς: της Τηλεόρασης και του Ραδιοφώνου, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος για την περίοδο 2010-2011.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τη σταδιακή πλήρωση τριάντα δύο (32) θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος, στην ΕΡΤ Α.Ε. – ΕΡΤ-3.

Ι. Α. Οι ανωτέρω θέσεις ορίζονται ως εξής:

1. Δημοσιογράφοι αριθμός θέσεων : είκοσι τέσσερις (24)
Θεσσαλονίκη είκοσι δύο (22)
Κοζάνη μία (1)
Βρυξέλλες μία (1)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1.α. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
i. Να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Μ.Μ.Ε. ή οποιουδήποτε τμήματος Α.Ε.Ι., περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή
ii. Πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, ή το ομώνυμο ή
iii. Aντίστοιχο δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης O.E.Ε.Κ. ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
iv. Απολυτήριο τίτλο οποιασδήποτε μονάδας της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1.β. Να έχουν τουλάχιστον προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε ραδιοτηλεοπτικό μέσο ή ημερήσια εφημερίδα ή περιοδικό.

2. Παραγωγός Ραδιοφωνικών εκπομπών αριθμό θέσεων: μία (1)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
2.α.i. Να έχουν πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος Α.Ε.Ι., περιλαμβανομένων και των
πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή
ii. Απολυτήριο λυκείου και πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένου ωδείου ή μουσικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή
iii. Απολυτήριο λυκείου.
2.β. Να έχουν τουλάχιστον προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε ραδιοτηλεοπτικό μέσο

3. Ηχολήπτες Ραδιοφωνίας αριθμός θέσεων: τέσσερις (4)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
3.α. i. Πτυχίο ΤΕΙ Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ή Τεχνολογίας Ήχων και Μουσικών Οργάνων ή Ηλεκτρονικής της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή
ii. Πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής τουλάχιστον τριετούς μεταλυκειακής φοίτησης της κατεύθυνσης του Ήχου της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή
iii. Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΟΕΕΚ) των ειδικοτήτων «Ηχολήπτης» ή «Μουσική με Τεχνολογία» ή «Ηλεκτρονικός» της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή
iv. Απολυτήριο τίτλο τεχνικού – επαγγελματικού λυκείου του τομέα ηλεκτρονικής ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
3.β. Απαιτούμενη ελάχιστη εμπειρία ενός (1) έτους σε ραδιοφωνικό σταθμό.

4. Γραφίστες αριθμός θέσεων: τρεις (3)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
4.α. i. Πτυχίο ή δίπλωμα Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής ή
ii. Πτυχίο ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ Γραφιστικής ή Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής της ίδιας ειδικότητας ή
iii. Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΟΕΕΚ) γραφιστικής ή απολυτήριος τίτλος τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας γραφιστικής ή ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, της ίδιας ειδικότητας.
4.β. Απαιτούμενη ελάχιστη εμπειρία ενός (1) έτους στη χρήση ειδικού λογισμικού σχεδίασης όπως Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Premier, Final Cut Studio, Cinema 4D και 3D Studio Max.

Ι. Β. Συνεκτιμώμενα προσόντα : η επιπλέον εμπειρία, η γνώση ξένων γλωσσών, η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

II. Επίσης, οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει να πληρούν και τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Οι υποψήφιοι χωρίς ελληνική ιθαγένεια θα πρέπει να αποδείξουν ότι γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της αντίστοιχης ειδικότητας, προσκομίζοντας πιστοποιητικό ελληνομάθειας που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή το Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
β. Να έχουν ηλικία τουλάχιστον 18 ετών.
γ. Να κριθούν υγιείς για την εργασία για την οποία θα προσληφθούν από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή της ΕΡΤ.
δ. Να μην είναι υπόδικοι για κακούργημα ή να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα σε οποιαδήποτε ποινή για τέλεση κακουργήματος ή άλλου αδικήματος από τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2δ Γ.Κ.Π. της ΕΡΤ.
ε. Να μην έχουν στερηθεί, τελεσίδικα, τα πολιτικά τους δικαιώματα, ως συνέπεια καταδίκης για διάπραξη ποινικού αδικήματος.
ζ. Να μην κατέχουν συγχρόνως έμμισθη θέση ή οποιαδήποτε απασχόληση στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παρ. 1 του Ν. 3812/2009.
η. Να μην κατέχουν συγχρόνως έμμισθη θέση ή οποιαδήποτε απασχόληση σε ανταγωνιστικό μέσο ή επιχείρηση. Επιτρέπεται η παράλληλη απασχόληση δημοσιογράφων ως ανταποκριτών στο εξωτερικό.

III. 1.Οι κατά τα ανωτέρω θέσεις, θα καλυφθούν με επιλογή ύστερα από εξέταση των αιτήσεων, των βιογραφικών και των δειγμάτων ραδιοφωνικών εκπομπών (για την ειδικότητα των ραδιοφωνικών παραγωγών) των υποψηφίων από Επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικούσας Επιτροπής της ΕΡΤ Α.Ε.-ΕΡΤ-3. Η Επιτροπή εισηγείται και η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει την πρόσληψη.

2. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον ημερήσιο τύπο, οι υποψήφιοι, με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας που θα αναρτηθεί στο διαδικτυακούς τόπους της ΕΡΤ http://www.ert.gr και της ΕΡΤ-3 http://www.ert3.gr υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, σύντομο βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και ότι σε περίπτωση επιλογής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η υποβολή αίτησης είναι δυνατή μόνο μέσω του διαδικτύου και με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.

3. Εντός της ανωτέρω προθεσμίας οι υποψήφιοι για τη θέση του Παραγωγού Ραδιοφωνικών εκπομπών θα πρέπει να υποβάλουν ταχυδρομικά CD με δείγμα ραδιοφωνικής εκπομπής τους (demo-πιλότο) στη Διεύθυνση Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Α.Ε. – ΕΡΤ-3 (Αγγελάκη 14, Θεσσαλονίκη 546 36).

4. Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα επιλεγούν, πρέπει να δηλώσουν εγγράφως ότι, δέχονται να προσφέρουν την εργασία τους στην ΕΡΤ-3 σύμφωνα με τους όρους του Γ.Κ.Π., των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που ισχύουν για το προσωπικό τους και να αναλάβουν υπηρεσία, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Παράρτημα), προκειμένου να υπογράψουν την σχετική ατομική σύμβαση εργασίας, η χρονική διάρκεια της οποίας θα καθορίζεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΡΤ-3. Η ΕΡΤ-3. δεν υποχρεούται σε ανανέωση των συμβάσεων που θα υπογραφούν.

5. Σε περίπτωση που, οποτεδήποτε μετά την πρόσληψη, διαπιστωθεί ότι, από υπαίτια ενέργεια του επιλεγέντος, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παρ.I και II της παρούσας, η πρόσληψη ακυρώνεται αυτοδίκαια και ο εργαζόμενος απολύεται χωρίς καμία αποζημίωση.

6. Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες της Θεσσαλονίκης «Αγγελιοφόρος» και «Αυριανή Μακεδονίας-Θράκης» την Τετάρτη 20-10-2010 και «Θεσσαλονίκη» τη Δευτέρα 25-10-2010.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ-3

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΡΤ-3  Αναστάσιος Σπηλιόπουλος
Η Γενική Διευθύντρια της ΕΡΤ-3 Θάλεια Ιωαννίδου-Καραθανάση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τα σχετικά αποδεικτικά (τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας κλπ.) τα οποία θα καταθέσουν επικυρωμένα εφ΄όσον επιλεγούν. Συνέχεια

48ωρη απεργία στην «Απογευματινή» – 4 μήνες απλήρωτοι…

Posted in ΑΠΕΡΓΙΑΚΑ, Εργασιακά on 22 Οκτωβρίου, 2010 by asyntaxtostypos

Σε 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση από τις 6.00 π.μ. της Πέμπτης 21/10 έως την ίδια ώρα το Σάββατο 23/10, προχώρησαν οι εργαζόμενοι (δημοσιογράφοι, διοικητικοί και τεχνικοί) της εφημερίδας «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», καθώς ο εκδότης εξακολουθεί να μη καταβάλει τα δεδουλευμένα.

Για τέταρτο μήνα παραμένουν απλήρωτοι και η επιχείρηση βρήκε νέο κόλπο: να υπαχθεί σε καθεστώς ελεγχόμενης δήθεν πτώχευσης.

Διαβάσουμε από το  « http://katalipsiesiea.blogspot.com » :

19 Οκτωβρίου 2010: O εργολάβος – εκδότης Σαραντόπουλος ανακοινώνει ότι υπέβαλε αίτηση για υπαγωγή της εφημερίδας Απογευματινή στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, περί «ελεγχόμενης πτώχευσης». 130 εργαζόμενοι, που από τον Φλεβάρη του 2010 πληρώνονται με καθυστέρηση έως και 4 μηνών (σήμερα), βλέπουν ξαφνικά μπροστά τους το ενδεχόμενο να μείνουν χωρίς δουλειά, δίχως καμία εγγύηση για την αποπληρωμή δεδουλευμένων και αποζημιώσεων. Η περίπτωση όμως του άρθρου 99 που εφαρμόζεται στην Απογευματινή θέλει ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ίσως αποτελέσει τον μπούσουλα για να τεθούν σε ομηρία εργαζόμενοι σε πολλά ακόμη Μέσα και επιχειρήσεις εν γένει. Οι κρατικές αυτές πατέντες και χορηγίες για το «βελούδινο» λιώσιμο των εργαζομένων, που αναγκάζονται να περιμένουν μήνες για μια δήθεν εξυγίανση, γλυκαίνουν όλο και περισσότερο τους τραμπούκους «λόρδους» των ΜΜΕ. Το άρθρο 99 παγώνει ουσιαστικά κάθε νομική διεκδίκηση από πλευράς εργαζομένων, δίνοντας πολύτιμο χρόνο (έως και 15 μήνες!) στο αφεντικό για να στραγγίξει, μέσω εκποιήσεων και μεταβιβάσεων σε «τρίτα» πρόσωπα, την περιουσία της επιχείρησης και στο τέλος να πει σε δακρύβρεχτο τόνο: «Κλείνω το μαγαζί και, να, ελέγξτε και μόνοι σας, δεν έχω ευρώ να σας δώσω». Ενδεικτικό είναι ότι πάνω από τις 9 στις 10 επιχειρήσεις που μπαίνουν στο άρθρο 99 εν τέλει κλείνουν και δεν …εξυγιαίνονται, όπως προφασίζεται το προ-πτωχευτικό άρθρο. Οι μόνοι που εξυγιαίνονται με το άρθρο 99 είναι τα αφεντικά που αποχωρούν αλώβητα».

Δείτε και τη σχετική ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ… Συνέχεια