Είσαι άνεργος; Μη σκας! Γίνε πρόεδρος στην ΕΡΤ!

Ενώ οι εκατοντάδες συμβασιούχοι παραμένουν εκτός ΕΡΤ, οι περικοπές σε μισθούς και επιδόματα τρέχουν για τους χιλιάδες εργαζόμενους αορίστου χρόνου και ενώ νέα κυβερνητικά μέτρα ετοιμάζονται που θα συρρικνώσουν κι άλλο τα εισοδήματα, το «πρόβλημα» στην κρατική ραδιοτηλεόραση είναι για κάποιους το εξής: Ποιος θα στρογγυλοκαθίσει στις δυο-τρεις θέσεις των προέδρων και των διευθυντών. Λες και έχει σημασία ποιο θα είναι το πρόσωπο που θα υλοποιήσει την κυβερνητική προπαγάνδα.

Ποιος στ’ αλήθεια πιστεύει σήμερα, σε μια εποχή που απαιτεί ισχυρούς επικοινωνιακούς χειρισμούς από τα ελεγχόμενα κρατικά ΜΜΕ (για να καταπιούμε τα σκληρά μέτρα) ότι θα άφηνε η κυβέρνηση τα «τιμόνια» της ΕΡΤ και της ΕΡΤ-3 ειδικότερα σε «τυχαία» χέρια;

Τα προσχήματα των «διαγωνισμών» δεν σώζουν τη σπουδή αυτή. Κι όμως: Επιμένουν να προσκαλούν «ενδιαφερόμενους» να υποβάλλουν τα χαρτιά τους για την –αξεχώριστη(!)- θέση του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου στην ΕΡΤ Α.Ε.! Και τι τραγική ειρωνία: Η προκήρυξη έχει καταληκτική ημερομηνία στις 3 του Σεπτέμβρη! Την ημέρα της ιδρυτικής διακήρυξης του κυβερνώντος κόμματος! Όποιος «επιλεγεί» θα καθίσει στην καρέκλα του προέδρου για 2 χρόνια. Ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί ο μισθός που θα λαμβάνει! Στην ΕΡΤ-3, διευθυντή και πρόεδρο διοικούσας, βρήκαν! Είναι πιο γρήγοροι… Βλέπετε, πρέπει να προετοιμάσουν και την υποδοχή του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ…

Βουρ για να γίνουμε όλοι πρόεδροι! Λύσαμε το πρόβλημα της ανεργίας!

Για την περιγραφή της θέσης του υποψήφιου προέδρου της ΕΡΤ Α.Ε., τα προσόντα που απαιτούνται, την προκήρυξη και τη φόρμα υποβολής ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού προκηρύσσει τη θέση του Προέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε.

Περιγραφή της θέσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ ΑΕ ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο ν. 1730/1987, όπως ισχύει, καθώς και στις σχετικές κανονιστικές πράξεις ή τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Στο πλαίσιο της άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του, ο Πρόεδρος Δ.Σ. – Διευθύνων Σύμβουλος που θα επιλεγεί θα κληθεί να συμβάλει αποφασιστικά, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Γενικούς Διευθυντές της εταιρίας, ώστε η ΕΡΤ ΑΕ να ανταποκριθεί με επιτυχία στον ιδιαίτερο ρόλο που επιφυλάσσεται στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για την εφαρμογή της συνταγματικής επιταγής για παροχή σε όλους τους Έλληνες πολίτες ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας υψηλού επιπέδου και ποιότητας.

Ο ρόλος αυτός της ΕΡΤ ΑΕ διασφαλίζεται ιδίως με την προαγωγή της ανεξάρτητης και αντικειμενικής ενημέρωσης, την ενίσχυση του διαλόγου και της σκέψης, την εξοικείωση με τη λειτουργία των πολιτικών θεσμών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο× την προβολή πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων, τη στήριξη της δημιουργίας, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ιδιαίτερη συμβολή της κατά τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή× τη σύσφιξη των σχέσεων με τον Απόδημο Ελληνισμό, την ανάδειξη κοινωνικών προβλημάτων και την ενίσχυση της ενσωμάτωσης μειονεκτουσών ομάδων στο κοινωνικό σύνολο.

Επίσης, ο Πρόεδρος ΔΣ-Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ ΑΕ πρέπει να διασφαλίζει κατά τη λειτουργία της εταιρίας τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τη συνετή διαχείριση των οικονομικών πόρων.

Ο υποψήφιος ο οποίος θα επιλεγεί θα συνάψει με το Ελληνικό Δημόσιο σύμβαση η οποία θα λήξει την 9η Αυγούστου 2012 (λήξη θητείας), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2, 3 και 6 της υπ’ αριθμ. 21331/Ε/16.12.1996 κοινής υπουργικής απόφασης.

Νόμιμες προϋποθέσεις – Ουσιαστικά προσόντα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και να έχουν εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Για τους υποψήφιους ισχύουν τα κωλύματα που προβλέπονται στο ν. 2863/2000 (ΦΕΚ Α΄ 262) για το διορισμό σε θέση μέλους του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, καθώς και οι ασυμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται από το άρθρο 6 του ν. 1730/1987, όπως ισχύει.

Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να έχουν την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, εταίρου ή μετόχου σε επιχείρηση που έχει υποχρέωση καταχώρησης στο Μητρώο του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (π.δ. 213/1995, άρθρο 10α, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 του π.δ. 310/1996 ΦΕΚ Α΄ 214). Επίσης, η κατοχή της προκηρυσσόμενης θέσης είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή οποιασδήποτε άλλης θέσης στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν διοικητικές ικανότητες, στρατηγική σκέψη, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, καθώς και άριστη γνώση της ελληνικής και μίας ακόμη γλώσσας Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαδικασία επιλογής και διορισμού

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό στην προκηρυσσόμενη θέση και διαθέτουν τα απαιτούμενα από την παρούσα προκήρυξη ουσιαστικά προσόντα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας της ανοιχτής διακυβέρνησης του γραφείου του Πρωθυπουργού http://www.opengov.gr μέχρι και την Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010. Αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς ή θα κατατεθούν εκπροθέσμως δεν θα εξετασθούν. Η προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών θα ζητηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η επιλογή του Προέδρου- Διευθύνοντος Συμβούλου γίνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού. Σε περίπτωση που κριθεί ότι κανένας από τους υποψήφιους δεν πληροί τις απαιτούμενες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, η θέση επαναπροκηρύσσεται.

Η απόφαση διορισμού στη θέση του Προέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε. εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της υπ’ αριθμ. 21331/Ε/16.12.1996 κοινής υπουργικής απόφασης και της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1866/1989, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2173/1993 (ΦΕΚ Α΄ 208) και στη συνέχεια δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2010

Επισυνάπτεται η προκήρυξη.

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 3/9/2010

Advertisements

6 Σχόλια to “Είσαι άνεργος; Μη σκας! Γίνε πρόεδρος στην ΕΡΤ!”

 1. Λέγεται, δεν θέλω να το πιστέψω, ότι τα μέλη της επιτροπής που θα εξετάσουν τις αιτήσεις των συμβασιούχων που θα προσληφθούν στην ΕΡΤ3 τα διόρισε η απερχόμενη -επιτέλους- γενική διευθύντρια. Μεταξύ των εκλεκτών της εκλεκτόρων ο Φερέτης. Δεν είναι ο γιος αυτού που ξεκίνησε να περιγράφει παρελάσεις των ενόπλων δυνάμεων από την ΥΕΝΕΔ. Ο ίδιος είναι. Δεν λέω, έμπειρος είναι αλλά ας μην πω σε ποιους τομείς της δημόσιας ζωής. Σίγουρα όχι, όμως, στην εξάσκηση της αξιοκρατίας.
  ΕΛΕΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ (δεν το όνομα του Κυρίου επί ματαίω, ξέρει αυτός ).

 2. Συνάδελφε ποιητή, αναζήτησε στις παλαιότερες καταχωρήσεις αυτού του μπλογκ και ρίξε μια ματιά στα 36 «απολαυστικά» ΣΧΟΛΙΑ του post με τίτλο: «ΕΡΤ-3: Διευθυντική εμμονή με τη βάρδια-καψόνι στον “102FM”!».

  Ανάμεσα στα σχόλια υπάρχουν και αναφορές διαφόρων σχολιογράφων για την περίφημη επιτροπή των… «αξιολογητών» της ΕΡΤ-3 που όρισε η σημερινή διευθύντρια (ΑΚΟΜΗ!!!).

  Από την πλευρά μου θυμίζω ότι επί διεύθυνσης Κατσαντώνη ο συγκεκριμένος κύριος στον οποίο αναφέρεσαι ήταν και πάλι… «αξιολογητής» συναδέλφων που ετοίμαζαν τα χαρτιά τους για να γίνουν οι συμβάσεις τους «αορίστου». Απίθανη, εξευτελιστική διαδικασία, ο κ. Φερέτης να κάνει απίθανες ερωτήσεις περί της δημοσιογραφικής επάρκειας του εξεταζόμενου! TO ΠΙΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ!

  Για να πω την αλήθεια, σκέφτηκα για να ξεμπερδεύω εύκολα από αυτή τη διαδικασία, να φωνάξω «ΖΗΤΩ τα νέα F-16» και να την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια αλλά συγκρατήθηκα.

  Αυτό θα πει «αξιολογητής» παντός καιρού και κυβερνήσεων. Γιατί δεν τον κάνουν διευθυντή να ξεμπερδεύουμε; Αφού, αυτός κάνει κουμάντο. Δηλαδή, όχι ακριβώς αυτός…

 3. Διδάκτωρ ΑΠΘ Says:

  Αν κατάλαβα καλά, υποβάλλεις τα χαρτιά σου για πρόεδρος στην ΕΡΤ Α.Ε. και αν έχεις πείρα, διπλώματα και γνώσεις, σε παίρνουν και σε βάζουν να κάτσεις στην συγκεκριμένη καρέκλα; Ρε ποιον κοροϊδεύουν; Αν γίνονταν έτσι οι διορισμοί, αρκετοί θα ήταν διευθυντές σε δεκάδες θέσεις του δημοσίου… Ξέχασαν να βάλουν ως προϋπόθεση να ξέρεις να προφέρεις σωστά τις λέξεις: «Μάλιστα κύριε υπουργέ! Στας διαταγάς σας»!

  Όσο για τον δημοσιογράφο στην ΕΡΤ-3, αυτός δεν είναι που μεταδίδει κάθε χρόνο τις στρατιωτικές παρελάσεις; Τον ακούς και σου ‘ρχεται αυθόρμητα να τραγουδήσεις: «Πότε θα κάνει ξαστεριά…».

 4. Αγανακτισμένοι τηλεθεατές Says:

  Γύρω στη 1.30 το μεσημέρι στο ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ της ΕΡΤ-3 με παρουσιαστή τον δημοσιογράφο Χάρη Αρβανιτίδη, καλεσμένος στο στούντιο ήταν ο γραμματέας του ΕΚΘ, υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης με το ΚΚΕ, Σωτήρης Ζαριανόπουλος.

  Όποιος άντεξε να παρακολουθήσει τη σύντομη «συνέντευξη» και δεν άλλαξε κανάλι, είναι σίγουρο ότι αντιλήφθηκε πως ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος έχει βαθιά εμπάθεια κατά του ΚΚΕ σε βαθμό αντι-κομμουνιστικής υστερίας. Η εμπαθής επίθεση κατά του ΚΚΕ και του υποψηφίου του δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να κρυφτεί κάτω από το πρόσχημα των «σκληρών δημοσιογραφικών ερωτήσεων». Αγενέστατος με τον καλεσμένο, ξεχείλιζε από ασχετοσύνη σε σχέση με το πρόγραμμα του ΚΚΕ στην υποθετική περίπτωση που έπαιρνε το δήμο Θεσσαλονίκης. Οι προθέσεις του και η αντικομμουνιστική του εμπάθεια φάνηκαν από την αρχή: «Εσείς στο ΚΚΕ δεν λέτε τίποτα για τις υποδομές της πόλης…(…) και το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι το πορτοφόλι του καταναλωτή που αδειάζει…». Ο Σ. Ζαριανόπουλος εξέφρασε την έκπληξή του…

  Ναι, κύριε Χάρη. Αυτό είναι προτεραιότητα όλων μας. Κι ας μην είμαστε κομμουνιστές. Τα κτίρια είναι σε δεύτερη μοίρα. Φανταζόμαστε ότι έχεις την εντύπωση πως κυβερνά ακόμα τη χώρα η Ν.Δ. στην κυβερνητική θητεία της οποίας, ήσουν άξιος υπερασπιστής της κρατικής προπαγάνδας, τότε που τα ΣΚΑΝΔΑΛΑ δεν ονομάζονταν έτσι, αλλά, απλώς «ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ…». Τώρα με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ συνεχίζεις στο ίδιο βιολί. Δικαίωμά σου! Αλλά λίγος σεβασμός στους καλεσμένους δεν βλάπτει. Κράτα λίγο τα προσχήματα. Η εποχή του Μακαρθισμού έχει τελειώσει εδώ και δεκαετίες. Ή μήπως όχι;

 5. Στρατηγός Άνεμος Says:

  Αυτά που περιγράφονται παραπάνω, δεν είναι τίποτα. Πού να δείτε αυτήν την ανεκδιήγητη Μαριλένα Κατσίμη που βγαίνει στη ΝΕΤ μαζί με τον άλλο δημοσιογράφο (μου διαφεύγει το όνομά του αλλά είναι αξιοπρεπέστατος και καυστικός πάντοτε στις επισημάνσεις του) στην πρωινή εκπομπή.

  Σήμερα Τρίτη, σε ζωντανή σύνδεση με την χαρο-καμένη Ηλεία, η απίστευτη αυτή και άσχετη με τη δημοσιογραφία κυρία, ξεπέρασε σε κυνισμό ακόμα και τα κοράκια των ιδιωτικών καναλιών. Ο ρεπόρτερ της ΝΕΤ, στη ζωντανή σύνδεση είχε μαζί του δύο ανθρώπους που είχαν χάσει δικούς τους ανθρώπους στη φονική πυρκαγιά. Και η Κατσίμη ρώτησε τον έναν από τους δύο καλεσμένους «πώς αισθάνεται που έχασε αγαπημένα του πρόσωπα»!!! Αμέσως, προς τιμήν του και μπράβο του, ο ρεπόρτερ παρενέβη και είπε «δεν είχαμε συνενοηθεί να ρωτήσουμε τέτοια πράγματα» δείχνοντας εμφανέστατα την έντονη δυσφορία του για το απίστευτο ερώτημα ενώ ο δημοσιογράφος στο στούντιο θέλοντας να απεμπλέξει γρήγορα την κατάσταση από την γκάφα ολκής της Κατσίμη, είπε «συνάδελφε έχουμε 50 δευτερόλεπτα μέχρι να πέσει το κύκλωμα της ζωντανής σύνδεσης», έγινε ένα ακόμη ερώτημα και τέλος.

  Αυτά είναι απίστευτα πράγματα για τη δημόσια τηλεόραση! Συγγνώμη, αλλά τέτοια πρόσωπα σαν την κυρία Μαριλένα Κατσίμη -στην οποία συμπεριφέρονταν, όχι τυχαία, σαν σε ναζιάρα γατούλα οι Λυριτζής-Οικονόμου όταν έκαναν μαζί εκπομπή και πριν φύγουν για το ΣΚΑΪ-, θα έπρεπε, όχι απλώς να είναι εκτός γυαλιού αλλά το πολύ θα έπρεπε να εργάζεται στο τμήμα μακιγιάζ της ΝΕΤ.

  Έλεος πια! Λίγος σεβασμός στη νοημοσύνη μας και στα νεύρα μας! Και κυρίως σεβασμός προς τους συγγενείς των θυμάτων των πυρκαγιών.
  Αλλά φαίνεται ότι εκτός από τον «στρατηγό άνεμο» υπάρχει και η «στρατηγίνα βλακεία»! Και αυτή φαίνεται πως είναι ανίκητη. Γι’ αυτό παραμένει ακόμα στη θέση της…

 6. ΠΡΩΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ Says:

  Ti έγινε βρε παιδιά στην ΕΡΤ-3; Σας φέρανε καινούργιους διευθυντές ή ακόμα καθυστερεί το τρένο της αλλαγής; Παίζουν ακόμα Νεστορίδης-Σκαμπαρδώνης ή το μετάνιωσαν; Και με τους συμβασιούχους τι γίνεται; Πότε θα γίνει η αξιολόγηση για τις θέσεις; Και ποιος θα μας κρίνει; Αυτοί που ακούγονται; Ο Φερέτης, ο Κάσσαρης και ο Φράστανλης; Δεν βάζουν καλύτερα στην επιτροπή και τον… Αρβανιτίδη να δέσει το γλυκό; Βρε πού καταντήσαμε. Να εξαρτώμαστε από… άντε ας μη το πω!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: