Αρχείο για 20 Ιουνίου, 2009

Πρόταση για την τροποποίηση του υπάρχοντος καταστατικού

Posted in ΕΣΗΕΜΘ on 20 Ιουνίου, 2009 by asyntaxtostypos

Μία από τις εκδοχές της πρότασης που κατέθεσαν μέλη του Ασύνταχτου Τύπου για την τροποποίηση του καταστατικού της ΕΣΗΕΜ-Θ. Ίσως θα μπορούσαμε να καταθέσουμε καλύτερες και πληρέστερες προτάσεις. Ωστόσο τα χρονικά περιθώρια που δόθηκαν ήταν ασφυκτικά. Το δ.σ. δυστυχώς επέλεξε να αγνοήσει την έκκληση στην τελDSC01130ευταία γενική συνέλευση της Ένωσης για χρονική παράταση. Τότε πολλά μέλη είχαν προτείνει να παραταθεί χρονικά η διαδικασία ώστε οι προτάσεις να μη κατατεθούν υπό καθεστώς  πίεσης.

Πάντως βάσει αυτών των προτάσεων μπορούμε, όσοι βέβαια ενδιαφέρονται για την καταστατική αλλαγή, να προετοιμαστούμε καλύτερα για την συζήτηση στην καταστατική συνέλευση που θα γίνει το φθινόπωρο. Είναι μερικά ζητήματα κορυφαίας σημασίας όπως επί παραδείγματι το εκλογικό σύστημα, τα όρια ηλικίας, οι συνταξιούχοι, οι προϋποθέσεις για την ένταξη, τα ασυμβίβαστα κ.α, που όσο παραμένουν ανέγγιχτα προσδιορίζουν με στρεβλό τρόπο τις συνδικαλιστικές λειτουργίες και  τους σκοπούς της ΕΣΗΕΜ-Θ. Θεωρούμε ότι το υπάρχον καταστατικό σε πολλά σημεία του δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και πραγματικές ανάγκες των δημοσιογράφων και δεν καλύπτει με σαφή τρόπο ζητήματα όπως οι νέες μορφές απασχόλησης στον Τύπο ή δεν προσφέρει και δεν οδηγεί σε λύσεις για μείζονα θέματα όπως η υπεράσπιση όσων εργάζονται σε εργασιακά καθεστώτα γαλέρας.

Αν θέλετε να δείτε τα όσα ισχύουν στο σημερινό καταστατικό της ΕΣΗΕΜ-Θ και να τα συγκρίνετε με τις δικές μας κατ’ άρθρο προτεινόμενες αλλαγές (μία εκδοχή δημοσιεύεται παρακάτω), κάντε κλικ στη δεξιά στήλη «σελίδες» στο  «Το σημερινό καταστατικό της ΕΣΗΕΜ-Θ».

Προτάσεις για Τροποποίηση του υπάρχοντος καταστατικού της ΕΣΗΕΜ-Θ

Άρθρο 2

Παράγραφος ι: Η βοήθεια να δίνεται χωρίς χρονικό όριο επιστροφής της. Να μην υπάρχει καθορισμένο ποσό αλλά να αποφασίζεται ανάλογα με την περίπτωση.

Παράγραφος ιε: Να διαμορφωθεί ως εξής: Η προάσπιση της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ελευθεροτυπίας, των συνταγματικών δικαιωμάτων και ελευθεριών

Παράγραφος ιστ: Να απαλειφθεί.

Άρθρο 4

Παράγραφος α: Να καταργηθεί το χρηματικό ποσό που απαιτείται για το δικαίωμα εγγραφής

Άρθρα 5 και 6

Να καταργηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ένταξη στην ΕΣΗΕΜ-Θ. Από την πρώτη ημέρα εργασίας να χαρακτηρίζονται οι συνάδελφοι ως δόκιμα μέλη για περίοδο έξι μηνών και στη συνέχεια να μετατρέπονται σε τακτικά. Η υποβολή των προτάσεων να γίνεται κατά τη διάρκεια όλου του χρονικού έτους και όχι σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όπως ισχύει τώρα.

Να καταργηθεί από το άρθρο 6 η Α παράγραφος όπως επίσης και η Γ. Ειδικά για την τελευταία, το κατώτερο όριο ηλικίας να είναι η ηλικία των 17 ετών και να καταργηθεί το ανώτερο όριο ηλικίας για την ένταξη στην ΕΣΗΕΜ-Θ.

Ως εκ τούτου παραμένουν ως έχουν: Από το άρθρο 5 η παράγραφος 4,  5, 7,8,9 και 10. Από το άρθρο 6 παραμένουν ως έχουν η παράγραφος 1β,1δ, 1στ από το σημείο: «οι διακοπές για λόγους απεργίας μέχρι το τέλος της παραγράφου, 1ζ,1θ,1ι,1ια,2β,2γ,2δ,3.

Άρθρο 9

Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 4 από 12 μήνες σε 24.

Προτείνεται η τροποποίηση της παραγραφου 8 με : Διαγραφή του μέλους για όσο χρονικό διάστημα κατέχει τις αναφερόμενες αιρετές ή μετακλητές θέσεις χωρίς όμως να χάνει τα ασφαλιστικά και ιατροφαρμακευτικά του δικαιώματα. Επίσης θα πρέπει να διαγράφονται και τα μέλη ανώτερων κομματικών καθοδηγητικών οργάνων.

Σε ότι αφορά τα επαγγελματικά ασυμβίβαστα της ίδιας παραγράφου προτείνεται να προστεθούν οι διευθυντές σύνταξης, οι αρχισυντάκτες και οι προϊστάμενοι τμημάτων.

Προτείνεται η κατάργηση της παραγράφου 10. Ειδικότερα να αναθεωρηθεί και οι συντάκτες μετά την συνταξιοδότησή τους να χάνουν την ιδιότητα του μέλους, και φυσικά το δικαίωμα στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Προτείνουμε να δημιουργηθεί Σωματείο ή Ένωση Συνταξιούχων Δημοσιογράφων Μακεδονίας Θράκης στο οποίο θα ενταχθούν όλοι οι συνταξιούχοι δημοσιογράφοι του χώρου ευθύνης της ΕΣΗΕΜ-Θ. Το συγκεκριμένο σωματείο μπορεί να λειτουργεί παράλληλα (συστέγαση, οικονομική υποστήριξη κ.α) με την ΕΣΗΕΜ-Θ να εκπροσωπείται στο δ.σ. της Ένωσης ως μέλος που θα έχει συμβουλευτικό ρόλο χωρίς δυνατότητα ψήφου ενώ θα μπορεί να εκπροσωπείται και στην ΠΟΕΣΥ.

Οι συνταξιούχοι δημοσιογράφοι πρέπει να οργανωθούν καλύτερα έτσι ώστε να μπορούν να παρεμβαίνουν πιο άμεσα σε ζητήματα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ή παροχής υπηρεσιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα ταμεία. Είναι μία πρόταση που αναβαθμίζει το ρόλο τους και δεν αποσκοπεί σε καμία περίπτωση στην αποκοπή τους από το δημοσιογραφικό χώρο.

Άρθρο 12

Στην παράγραφο 1: Να καταργηθεί η προϋπόθεση της συμπλήρωσης τριών χρόνων ως τακτικών μελών των συνατκτών προκειμένου να εκλεγούν στο ΔΣ. Δικαίωμα εκλογής στο ΔΣ να έχουν όλα τα τακτικά μέλη χωρίς χρονικές προϋποθέσεις.

Στην παράγραφο 8: Να μη λαμβάνονται αποφάσεις για σημαντικά ζητήματα με τηλεφωνικές «συνεδριάσεις».

Στην παράγραφο 10: Δημοσιοποίηση των πρακτικών και συγκεκριμένα: Άμεση πρόσβαση και χορήγησή τους σε ότι αφορά τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

Ανακοινώσεις μετά τα διοικητικά συμβούλια για τα θέματα και τις αποφάσεις που λήφθηκαν. Παράλληλα δύναται να αναφέρονται οι αρνητικές και θετικές ψήφοι και μία χαρακτηριστική αιτιολόγηση της ψήφου από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 18

Σε ότι αφορά τη λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων προτείνεται η απαλλαγή μελών τους όταν εξετάζεται υπόθεση που αφορά συντάκτες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, πολύ περισσότερο δε όταν οι εναγόμενοι είναι προϊστάμενοι και ανώτεροι ιεραρχικά στο ίδιο μέσο. Τα μέλη του πειθαρχικού θα εξαιρούνται αυτόματα και θα αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά.

Άρθρο 21

Σε ότι αφορά τις παραγράφους 3 και 4 προτείνεται η αναβάθμιση του μικτού συμβουλίου με αύξηση των αρμοδιοτήτων, όπως η τακτική σύγκλησή του κάθε 3 μήνες, εκτάκτως τις παραμονές κινητοποιήσεων και σε κάθε άλλη περίπτωση που θα κριθεί σκόπιμο.

Στο άρθρο 23 προτείνεται η κατάργηση του συμβουλίου τιμής και δεοντολογίας (παράγραφος 3).

Άρθρο 25

Στη γενική συνέλευση προτείνεται κάθε τακτικό μέλος να έχει το δικαίωμα προτάσεων που θα τίθενται αυτόματα σε ψηφοφορία.

Άρθρο 27

Στην παράγραφο 4: Προτείνεται η κατάργηση από το σημείο « τα θέματα» μέχρι «θεμάτων ημερήσιας διάταξης».

Για την υπερψήφιση της πρότασης μομφής να απαιτείται πλειοψηφία του 50%+1 των παρόντων μελών.

Άρθρο 30

Προτείνουμε να αλλάξει η διάταξη που αναφέρει ότι στη δεύτερη κατανομή των εδρών συμμετέχουν μόνο οι συνδυασμοί που έχουν εκλέξει αντιπρόσωπο ή έχουν καταλάβει μία έδρα από την πρώτη κατανομή και το υπόλοιπο των ψήφων που έχουν λάβει είναι μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου.

Πρόκειται κατά τη γνώμη μας για μη δημοκρατική διάταξη που παραποιεί την σημασία της απλής αναλογικής καθώς αγνοεί τους συνδυασμούς που μπορεί να μην έχουν εκλέξει έδρα από την πρώτη κατανομή αλλά έχουν περισσότερες ψήφους από τα υπόλοιπα των άλλων συνδυασμών.

Προτείνουμε στη δεύτερη κατανομή να συμμετέχουν όλοι ανεξαιρέτως: με τα υπόλοιπα όσοι συνδυασμοί έχουν καταλάβει έδρες και με τις ψήφους που έχουν συγκεντρώσει οι συνδυασμοί ή οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι που δεν έχουν καταλάβει έδρα στην πρώτη κατανομή. Αν υπάρχει υπόλοιπο εδρών αυτό κατανέμεται στην τρίτη κατανομή μεταξύ των συνδυασμών ανάλογα με το ποιος έχει το μεγαλύτερο αριθμό υπολοίπων

Νέες προτάσεις

  1. Προτείνεται η διαγραφή μελών της ένωσης που αναλαμβάνουν θέση συμβούλου ή συνεργάτη προβολής και δημοσίων σχέσεων πολιτικών προσώπων, υποψήφιων βουλευτών, καθώς και προέδρων ή διευθυντικών στελεχών σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και θέση συμβούλου επιχειρηματιών, καλλιτεχνών κ.τ.λ.
  2. Προτείνεται η διαγραφή μελών της ένωσης που αναλαμβάνουν θέσεις σε κυβερνητικές υπηρεσίες, όπως η γενική γραμματεία τύπου και γενική γραμματεία αθλητισμού, καθώς και σε γραφεία προβολής και δημοσίων σχέσεων στις οποίες δεν ασκούν δημοσιογραφικό έργο αλλά έχουν διοικητικά καθήκοντα.
  3. Διαγραφή αν συμμετέχουν σε εταιρίες δημοσίων σχέσεων, εταιρίες συμβούλων επικοινωνίας και παραγωγής προγραμμάτων μη αμιγώς ενημερωτικών , καθώς και σε παραγωγές άμεσα ή έμμεσα διαφημιστικές. Πρέπει να διευκρινιστεί αν η διατύπωση « μη αμιγώς ενημερωτικών» σημαίνει ότι επιτρέπεται η συμμετοχή σε εταιρίες παραγωγής ενημερωτικών προγραμμάτων.
  4. Για τους άνεργους συναδέλφους προτείνεται πως μετά τη λήξη της παροχής του ταμείου ανεργίας να καλύπτονται τα ασφαλιστικά και ιατροφαρμακευτικά τους δικαιώματα από την ΕΣΗΕΜ-Θ για το χρονικό διάστημα των τριών ετών.
  5. Για τα τοπικά-περιφερειακά ραδιοτηλεοπτικά μέσα η θέσπιση κατώτερου αριθμού εργαζομένων.