Το σημερινό καταστατικό της ΕΣΗΕΜ-Θ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης (Κωδικοποιημένο)

 

 

 

 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

 

            Τα μέλη της «Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης», με συναίσθηση της κοινωνικής τους ευθύνης και του επαγγελματικού τους καθήκοντος, που υπαγορεύεται από τις παραδόσεις και τους γραπτούς και εθιμικούς κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, επαναβεβαιώνουν την απόφασή τους να εργάζονται ατομικά και συλλογικά για:

 

            Την ελεύθερη και ανεμπόδιστη άσκηση του δικαιώματος της αναζήτησης και της μετάδοσης ειδήσεων, με σεβασμό στην αλήθεια και τα γεγονότα.

 

            Την προάσπιση του δικαιώματος να εκφράζει καθένας ελεύθερα και ανεμπόδιστα και να διαδίδει γραπτά και προφορικά από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τους στοχασμούς, τις θέσεις και τις απόψεις του καθώς και να ελέγχει και να κρίνει τις πράξεις κάθε πολιτειακού και κοινωνικού θεσμού ως και των φορέων του.

 

            Την προβολή των πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάθε ατόμου και κάθε ομάδας.

           

            Το σεβασμό και την προστασία της ζωής, της ελευθερίας, της προσωπικής ασφάλειας και της ανθρώπινης αξίας, χωρίς διακρίσεις εθνικότητας, φυλής, γλώσσας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων.

 

            Την ανάπτυξη της κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης.

 

            Την προάσπιση και τη διαφύλαξη της ειρήνης με την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων ανάμεσα στις κυβερνήσεις και τους λαούς.

 

            Το σεβασμό της λαϊκής βούλησης.

 

            Την πλήρη διαφάνεια στο δημόσιο βίο και τις πράξεις της οποιασδήποτε εξουσίας.

 

            Την παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, τη μόρφωση, την επιμόρφωση, την πνευματική καλλιέργεια και την εργασία και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προάσπιση της Ελληνικής γλώσσας τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο από την καθημερινή αλόγιστη υιοθέτηση και χρήση ξενικών όρων.

 

            Την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ως προσωπικότητας και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου, έναντι οιασδήποτε απειλής και αυθαιρεσίας.

        

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Άρθρο 1ο

 

     Ιδρύεται επαγγελματικό σωματείο με την επωνυμία «Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης και Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας» και έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το Σωματείο αυτό, για λόγους ιστορικούς, θα αναφέρεται στις οποιεσδήποτε σχέσεις του είτε ως «Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης» είτε με τα αρχικά «Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.», στο δε καταστατικό ως «Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. ή Ένωση».

 

ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ

Άρθρο 2ο

 

      Σκοποί της Ένωσης είναι:

   α) Η διασφάλιση της θεμελιώδους αρχής ότι η πληροφορία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα ή μέσο προπαγάνδας.

   β) Η κατοχύρωση των συνθηκών της ελεύθερης άσκησης της δημοσιογραφίας που είναι: το δικαίωμα πρόσβασης σ’ όλες τις πηγές πληροφοριών. Η υποχρέωση εκτέλεσης δημοσιογραφικού έργου σύμφωνα με τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και τους νόμους της πολιτείας. Η κατά συνείδηση άσκηση του δικαιώματος της μη αποκάλυψης των πηγών των πληροφοριών του. Το δικαίωμα απόρριψης κάθε παρέμβασης από οπουδήποτε και αν προέρχεται. Το δικαίωμα σύναψης συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας, ανάπτυξης συνδικαλιστικής δραστηριότητας και έκφρασης γνώμης για το μέλλον της εφημερίδας ή του Ρ/Τ σταθμού που εργάζεται.

    γ)  Η αποφασιστική και με όλα τα νόμιμα μέσα υπεράσπιση και διασφάλιση του δημοκρατικού πολιτεύματος και των θεσμών του και ιδιαίτερα της ελευθεροτυπίας και της εν γένει ελευθερίας της έκφρασης όταν απειλείται ή περιορίζεται από κάθε κέντρο εξουσίας καθώς και από τα μονοπωλιακού ή ολιγοπωλιακού χαρακτήρα Μ.Μ.Ε., έτσι ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη και πλήρης ενημέρωση των πολιτών με τον τύπο, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και οποιοδήποτε άλλο μέσο, με την δημοσίευση και μετάδοση όλων των ειδήσεων χωρίς σκοπιμότητα και ιδιοτέλεια.

    δ) Η θεσμική κατοχύρωση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος και της ανεξαρτησίας του.

    ε) Η προστασία, η προαγωγή, η επιμέλεια και διασφάλιση των ηθικών, οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

  στ) Η σταθερή μέριμνα για τη βελτίωση και εξύψωση του μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου των μελών της.

    ζ) Η ενίσχυση και η καλλιέργεια πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης καθώς και η συμπαράσταση και διασφάλιση των ηθικών, οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

    η) Η προστασία της εργασίας των μελών, ο έλεγχος των απολύσεων και η παρακολούθηση των προσλήψεων για την εφαρμογή των σχετικών συλλογικών συμβάσεων, ιδιωτικών συμφωνιών και διατάξεων των νόμων.

    θ)  Η βοήθεια και η προστασία των μελών της -δοκίμων και τακτικών ως και των υποψηφίων-, όταν διώκονται για την εκπλήρωση της δημοσιογραφικής τους αποστολής ή για τη συνδικαλιστική τους δράση και τη συμμετοχή τους σε απεργιακούς αγώνες, έπειτα από εντολή του σωματείου καθώς και η παρέμβαση της Ένωσης στις δικαστικές διαφορές των μελών της με την εργοδοσία, που έχουν σχέση με την εργασία τους.

    ι)   Η βοήθεια και η προστασία των μελών της και των οικογενειών τους, σε ξεχωριστές περιπτώσεις. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται στον ετήσιο προϋπολογισμό ειδικός λογαριασμός αλληλοβοηθείας, που τη διαχείρισή του έχει το Διοικητικό Συμβούλιο.

  ια)  Η πρόνοια για τη διασφάλιση της υγειονομικής περίθαλψης, της κυρίας και επικουρικής ασφάλισης και της στέγασης των μελών της.

  ιβ) Η διασφάλιση και αξιοποίηση της περιουσίας της για την καλύτερη λειτουργία του σωματείου και την εξυπηρέτηση των μελών της.

  ιγ)  Η ανάπτυξη σχέσεων με διεθνείς και εθνικές δημοσιογραφικές οργανώσεις, η ανταλλαγή μ’ αυτές πληροφοριών για τα επαγγελματικά ζητήματα, τις εξελίξεις της τυπογραφίας, τη νέα τεχνολογία και τα γενικότερα προβλήματα του Τύπου και των άλλων μέσων επικοινωνίας.

 ιδ) Η συμβολή (οικονομική-ηθική) στη μελέτη των γενικότερων (πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, οικονομικών, κοινωνικών, πληροφόρησης, ελευθερίας) προβλημάτων και επιδιώξεων του Τύπου και των Μ.Μ.Ε. στον ελλαδικό, βαλκανικό και διεθνή χώρο καθώς και η απονομή βραβείων και υποτροφιών για το σκοπό αυτό.

 ιε) Η προάσπιση του Δημοκρατικού Πολιτεύματος και των συνταγματικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.

 ιστ) Η συμβολή στην εν γένει ανάπτυξη της χώρας και ειδικότερα της Μακεδονίας-Θράκης.

 

Άρθρο 3ο

 

     Τα  μέσα  με  τα  οποία η  Ένωση επιτυγχάνει  τους  σκοπούς   της είναι:

     α) Η μέριμνά της για τα οικονομικά και επαγγελματικά συμφέροντα των μελών της.

     β)  Η κοινή προσπάθεια με όλες τις μορφές της συνδικαλιστικής πάλης.

     γ) Η τακτική ενημέρωση των μελών της που εργάζονται στον τύπο και τα άλλα μέσα επικοινωνίας, καθώς και της Κοινής Γνώμης, για τα ζητήματα των συντακτών καθώς και για τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.

     δ) Η ίδρυση Δημοσιογραφικής Σχολής ανωτάτου ή ανωτέρου επιπέδου, κρατικής ή μη, από ή με τη συμμετοχή της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. ως και Ινστιτούτου Δημοσιογραφικής Έρευνας και Επιμόρφωσης.

     ε)  Η ίδρυση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, «Εστίας Τύπου», λέσχης, θερέτρου-αναπαυτηρίου ως και η ίδρυση με απόφαση του Δ.Σ. βιβλιοθήκης, Μουσείου Τύπου, καθώς και άλλων οργάνων και υπηρεσιών που το Διοικητικό Συμβούλιο θα έκρινε απαραίτητες για την εξυπηρέτηση των μελών και τη φιλοξενία συναδέλφων Ενώσεων άλλων χωρών.

   στ) Η ίδρυση Ρ/Τ σταθμού και ειδικού οργάνου για την έκδοση εντύπων με σκοπό την επιμόρφωση των μελών, την προαγωγή του τύπου και των άλλων μέσων ενημερώσεως και την προβολή των συνδικαλιστικών ζητημάτων. Το ειδικό αυτό όργανο θα λειτουργήσει με κανονισμό που θα συντάξει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.

     ζ) Η οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, διαλέξεων και δημοσίων συζητήσεων, καθώς και η συμμετοχή σε παρόμοιες εκδηλώσεις για τα προβλήματα του Τύπου και της δημοσιογραφίας.

     η) Η συμμετοχή της Ενώσεως σε ευρύτερες συγγενικές επαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, καθώς και η ίδρυση ή συμμετοχή σε ανώτερη οργάνωση (Ομοσπονδία ή Συνομοσπονδία) ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

     θ) Η υποστήριξη κάθε πρωτοβουλίας, που αποβλέπει στην πολιτιστική πρόοδο της χώρας και τη διαφύλαξη της ιστορικής και πνευματικής κληρονομιάς μας.

      ια) Η συμμετοχή σε ανάλογα, με τους σκοπούς της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ., κοινοτικά προγράμματα και η σύναψη συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης αυτών.

      ιβ) Κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, που εξυπηρετεί το γόητρο και το συμφέρον του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, την ελευθεροτυπία και τους σκοπούς της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. όπως –ενδεικτικά- η σύσταση ή η συμμετοχή σε αστική εταιρία μη κερδοσκοπική, η οργάνωση συνεδρίων ή η συμμετοχή σε αυτά κλπ.

      ιγ) Η θεσμοθέτηση και απονομή βραβείων σε δημοσιογράφους μέλη ή και μη μέλη της Ένωσης.

      ιδ) Η σύναψη Σ. Σ. Εργασίας ή όμοιας Διαιτητικής απόφασης ή ιδιωτικών συμφωνιών που καθορίζουν τους όρους αμοιβής και εργασίας των μελών της.

      ιε) Η συμμετοχή της Ένωσης σε διαδικασίες και φορείς που εξυπηρετούν τους παραπάνω σκοπούς του άρθ. 2.

 

ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 4ο

 

     Πόροι για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ενώσεως είναι:

     α) Το δικαίωμα εγγραφής και η μηνιαία συνδρομή των μελών που καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.  

      β)  Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες προς την Ένωση. Για να γίνει αποδεκτή δωρεά ή κληρονομιά, πρέπει να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και εφόσον φυσικά η δωρεά ή η κληρονομιά βάζει σκοπούς που είναι μέσα στις επιδιώξεις του σωματείου και δεν θέτει όρους που θίγουν την ανεξαρτησία της Ένωσης.

     γ) Τα έσοδα που προέρχονται από την κινητή και ακίνητη περιουσία της Ενώσεως.

     δ)  Η κατάλληλη επένδυση της περιουσίας της Ένωσης.

     ε) Κάθε άλλο έσοδο, που αποκτάται ή χορηγείται με νόμιμο τρόπο και εξυπηρετεί τους σκοπούς της Ένωσης.

   στ) Η έκτακτη εισφορά. Το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει έκτακτη εισφορά για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

 

ΜΕΛΗ (ΥΠΟΨΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΤΑΚΤΙΚΑ     ΕΠΙΤΙΜΑ-ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ)

 

Άρθρο 5ο

 

    1. Τα μέλη της Ενώσεως διακρίνονται σε δόκιμα, τακτικά, επίτιμα και αντεπιστέλλοντα.

    2. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις διατάξεις των παρ. 2, 3, 6, 7, 8 του παρόντος, εγγράφονται ως δόκιμα μέλη της Ένωσης με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία και φανερή ψηφοφορία των μελών του, εφόσον συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθ. 6 και δε συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι απαγορεύσεις των παρ. 1β, 1γ, 1δ, 1ε, 1στ, 5, 6, 9 άρθ. 9, όσοι εργάζονται και κατά τον χρόνο εγγραφής τους –εκτός και αν συντρέχει μια των περιπτώσεων της παρ. 6 άρθ. 9– κατά αποκλειστικό επάγγελμα ως συντάκτες: 1) α) σε ημερήσιες εφημερίδες που εδρεύουν ή εκδίδονται στη Θεσσαλονίκη ή σε πόλη ή περιοχή της Μακεδονίας-Θράκης, β) σε γραφεία ημερησίων εφημερίδων που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλη πόλη ή περιοχή της Μακεδονίας και Θράκης, γ) ως ανταποκριτές ημερησίων εφημερίδων στη Θεσσαλονίκη και την λοιπή Μακεδονία και Θράκη, δ) ως ανταποκριτές εξωτερικού ημερησίων εφημερίδων που εκδίδονται ή σε Ρ/Τ σταθμό που λειτουργεί νόμιμα στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλη πόλη ή περιοχή Μακεδονίας και Θράκης, ε) σε Ρ/Τ σταθμούς που λειτουργούν νόμιμα ή σε γραφεία αυτών ή ως ανταποκριτές αυτών στη Θεσσαλονίκη, ή άλλη πόλη Μακεδονίας και Θράκης ανεξάρτητα από το που εδρεύει ο Ρ/Τ σταθμός, στ) σε νομίμως αναγνωρισμένο Πρακτορείο Ειδήσεων, ζ) ως και σε άλλο μέσο επικοινωνίας που λειτουργεί σε ημερήσια βάση. Οι αποδοχές τους από την εργασία τους ως συντακτών δεν ήταν μικρότερες από τα ελάχιστα όρια των νομίμων αποδοχών του κλάδου και είναι ασφαλισμένοι στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., Τ.Α.Υ.Σ.Ι.Τ., Ι.Κ.Α.

Συντάκτες είναι όσοι εργάζονται για τη συγκέντρωση, διαμόρφωση και παρουσίαση δημοσιογραφικής ύλης σε ένα Μ.Μ.Ε. από αυτά που στην προηγούμενη παράγραφο αναφέρονται. Στους συντάκτες περιλαμβάνονται οι διευθυντές, οι διευθυντές σύνταξης, αρχισυντάκτες, εσωτερικοί και εξωτερικοί συντάκτες, ανταποκριτές, αρθρογράφοι, σχολιαστές, ειδησεογράφοι, χρονογράφοι, μεταφραστές, σκιτσογράφοι, γελοιογράφοι, διορθωτές.

    3. Κάθε νέος συντάκτης μόλις προσληφθεί με την ιδιότητα του συντάκτη όπως αυτή στην προηγούμενη παράγραφο ορίζεται σε ένα Μ.Μ.Ε. από αυτά που αναφέρονται στην παρ. 2 εγγράφεται ύστερα από αίτησή του σε ειδικό κατάλογο υποψηφίων δοκίμων μελών που τηρείται  στην Γραμματεία της Ένωσης και εφοδιάζεται με ειδική ταυτότητα. Οι εργασιακοί εκπρόσωποι υποχρεώνονται να παρακολουθούν τις προσλήψεις συντακτών στο χώρο ευθύνης τους και να ενημερώνουν αμέσως την Ένωση ως και τους νεοπροσληφθέντες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Τα υποψήφια δόκιμα μέλη μπορούν να ζητήσουν την συνδρομή της Ένωσης για κάθε ζήτημα που αφορά την εργασιακή τους σχέση.

    4. α) Επίτιμα μέλη εγγράφονται πρόσωπα που προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στη δημοσιογραφία και την Ένωση. Ο αριθμός των επίτιμων μελών δεν μπορεί να ξεπερνά το ένα εικοστό (1/20) των τακτικών μελών της Ενώσεως.

β) Αντεπιστέλλοντα μέλη εγγράφονται επιστήμονες και άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών που έχουν συνεργασία σε εφημερίδες και Ρ/Τ Μέσα αλλά δεν ασκούν τη δημοσιογραφία ως αποκλειστικό επάγγελμα. Ο αριθμός των αντεπιστελλόντων μελών δε μπορεί να υπερβαίνει το 1/20 των τακτικών μελών της Ένωσης.

    5. α) Η εγγραφή των επίτιμων και αντεπιστελλόντων μελών γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία και φανερή ψηφοφορία ύστερα από πρόταση δύο τουλάχιστον μελών του. Το Δ.Σ. με αιτιολογημένη απόφασή του που παίρνεται με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία μπορεί να ανακαλεί την απόφασή του απονομής του τίτλου του επιτίμου ή αντεπιστέλλοντος μέλους ιδίως όταν η συμπεριφορά αυτού έρχεται σε αντίθεση με τις γενικότερες αρχές και τους σκοπούς της Ένωσης ή παραβιάζει τους κανόνες δεοντολογίας.

    5. β) Τα επίτιμα και τα αντεπιστέλλοντα μέλη δεν δικαιούνται καμιάς παροχής από τους αλληλοβοηθητικούς οργανισμούς και τις υπηρεσίες της Ενώσεως.

    6. Αιτήσεις για την εγγραφή δοκίμων μελών γίνονται δεκτές κάθε χρόνο μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Με την αίτηση συνυποβάλλονται και τα λοιπά δικαιολογητικά που ορίζονται στην παρ. 2 άρθ. 6, καθώς και αντίγραφο τίτλου σπουδών και πλήρους ποινικού μητρώου. Μέχρι της ημερομηνίας αυτής πρέπει να συμπληρούται και η προϋπηρεσία που ορίζεται στο άρθ. 6 παρ. 1στ. Αν για τη συμπλήρωση αυτής υπολείπεται χρόνος μικρότερος των 2 μηνών, τότε αυτή θεωρείται συμπληρωθείσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται, εξετάζει και αποφασίζει επί των αιτήσεων από 1/1 – 28/2.

    7. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα του υποψηφίου. Εξετάζει το επαγγελματικό του ήθος σε σχέση με τις υποχρεώσεις των μελών που καθορίζονται στο άρθρο 7, καθώς και την προσήλωσή του στην επαγγελματική δεοντολογία. Το Δ.Σ. μπορεί να καλέσει τον υποψήφιο ή τον εργασιακό εκπρόσωπο ή οποιοδήποτε από τα μέλη που προτείνουν την εγγραφή του υποψηφίου για πληροφορίες και διευκρινίσεις. Μπορεί επίσης να ζητήσει την προσκόμιση οποιουδήποτε αποδεικτικού στοιχείου της συνδρομής ή μη στο πρόσωπο του υποψηφίου των προϋποθέσεων που ορίζονται από την παρ. 2 άρθ. 5 και άρθ. 6 ή απαγορεύσεων του άρθ. 9. Η ύπαρξη μόνο των τυπικών στοιχείων (προϋποθέσεων) δεν δημιουργεί αφ’ εαυτής και μόνο υποχρέωση για το Δ.Σ. εγγραφής του υποψηφίου. Η απόφαση του Δ.Σ. που παίρνεται με φανερή ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία, πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Κοινοποιείται στον υποψήφιο και αναρτάται στα γραφεία της Ένωσης και τους χώρους εργασίας.

    8. Εντός 10 ημερών από της κοινοποιήσεως ή της αναρτήσεως, ο υποψήφιος και κάθε μέλος –δόκιμο ή τακτικό– μπορεί να υποβάλλει ένσταση κατά της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ενστάσεις απευθύνονται προς το Μικτό Συμβούλιο και κατατίθενται στη γραμματεία της Ένωσης. Το Μικτό Συμβούλιο συνέρχεται εντός μηνός από της υποβολής της ενστάσεως και εξετάζει αυτήν. Κατά τη συζήτηση καλείται ο ενιστάμενος να αναπτύξει την ένστασή του και να παρέχει διευκρινήσεις. Η παράσταση μετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου απαγορεύεται. Η απόφαση του Μικτού Συμβουλίου είναι υποχρεωτική για το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχει αναδρομική ισχύ και ανατρέχει στο χρόνο εκδόσεως από το Δ.Σ. της προσβληθείσης αποφάσεως.

    9. Όταν η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για εγγραφή καταστεί τελεσίδικη, ο Γενικός Γραμματέας εγγράφει το νέο μέλος στο Μητρώο της Ένωσης και κοινοποιεί την απόφαση στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.).

  10. Εγγραφή υπό αίρεση δεν είναι δυνατή. Δύναται όμως το Δ.Σ. ή το Μικτό Συμβούλιο να αναβάλει τη λήψη αποφάσεως για σπουδαίο λόγο ή για να προσκομίσει ο υποψήφιος δικαιολογητικά τα οποία για λόγους ανεξάρτητους της θελήσεώς του δεν ήταν δυνατόν να προσκομίσει κατά το χρόνο εξετάσεως της αιτήσεώς του. Ο χρόνος όμως που μεσολαβεί μέχρι την μετ’ αναβολή εκ νέου συζήτηση της αιτήσεως δε μπορεί να προσμετρηθεί για τη συμπλήρωση του χρόνου που ορίζεται στην παρ.1στ, άρθ. 6.

 

Άρθρο 6ο

 

    1. Για να εγγραφεί κανείς ως δόκιμο μέλος της Ενώσεως πρέπει κατά το χρόνο που εξετάζεται η αίτησή του, να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Να είναι Έλληνας πολίτης ή Έλληνας το γένος.

β. Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε ατιμωτικό αδίκημα (κλοπή, υπεξαίρεση, εκβιασμό, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, κιβδηλεία, παραχάραξη, προσβολή των ηθών) σε βαθμό πλημμελήματος, με εξαίρεση τα δια του Τύπου τελούμενα αδικήματα.

γ. Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 35ο.

δ. Να είναι μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης ή πόλεως της Βορείου Ελλάδος, στην οποία εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα ή λειτουργεί νόμιμα ραδιοτηλεοπτικός σταθμός ή υπάρχει γραφείο ανταπόκρισης ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ή ημερήσιας εφημερίδας ή άλλου μέσου επικοινωνίας που λειτουργεί σε ημερήσια βάση. Της υποχρεώσεως αυτής εξαιρείται ο μόνιμος ανταποκριτής όπως γι’ αυτόν ορίζεται στην παρ. 7α άρθ. 9.

ε. Να έχει απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

στ. Προϋπηρεσία συντάκτου, που αρχίζει από την εγγραφή του στον κατάλογο υποψηφίων δοκίμων μελών και καθ’ όλη τη διάρκεια της οποίας είναι ασφαλισμένος στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. ή Ι.Κ.Α. 2 πλήρων ετών εφόσον έχει απολυτήριο Λυκείου ή 1 έτους εφόσον έχει πτυχίο Σχολής Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως, ημεδαπής ή αναγνωρισμένης αλλοδαπής. Οι διακοπές για λόγους απεργίας, χρόνου επιδοτήσεως, ανεργίας, υπερημερίας του εργοδότη, επίσχεσης εργασίας θεωρούνται ως χρόνος εργασίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, διακοπή της εργασίας πλέον του ενός έτους, πλην εκείνης που οφείλεται σε ασθένεια ή άδεια άνευ αποδοχών, έχει σαν αποτέλεσμα την εκ νέου έναρξη του χρόνου προσμετρήσεως της προϋπηρεσίας από της νέας προσλήψεως, του προ της διακοπής χρόνου μη συνυπολογιζομένου. Αν η διακοπή είναι μικρότερη του έτους τότε οι χρόνοι εργασίας, προ και μετά της διακοπής, προσμετρούνται (αθροιστικά) για την συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου προϋπηρεσίας.

ζ. Ο υποψήφιος ο οποίος υπήρξε μέλος άλλου νομίμου και αναγνωρισμένου Δημοσιογραφικού Επαγγελματικού Σωματείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, εγγράφεται εφόσον πληροί όλες τις προϋποθέσεις εγγραφής, πλην των άνω αναφερομένων στην παρ. 1γ και 1στ, ή δε συντρέχει καμία από τις απαγορεύσεις του άρθ. 9. Εάν υπάρχει αμφιβολία, μπορεί το Δ.Σ. να ζητήσει την προσκόμιση βεβαιώσεως από αρμόδια αρχή σε επίσημη μετάφραση για τη νομιμότητα και την ιδιότητα των μελών του φερομένου ως Δημοσιογραφικού Επαγγελματικού Σωματείου.

η. Να αμείβεται με αποδοχές οι οποίες δεν είναι κατώτερες από τα ελάχιστα όρια των νομίμων αποδοχών του κλάδου.

θ. Να μην είναι ασφαλισμένος οποιουδήποτε Ταμείου, κυρίας ή επικουρικής ασφαλίσεως, πλην των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθ. 5.

ι. Να μην είναι μέλος άλλης επαγγελματικής συνδικαλιστικής οργανώσεως.

ια. Να μην είναι συνταξιούχος οποιουδήποτε Ταμείου κύριας ή επικουρικής ασφαλίσεως και από οποιαδήποτε αιτία.

    2. Το υποψήφιο μέλος, εκτός από την αίτησή του της παραγράφου 6 του άρθ. 5 του Καταστατικού και τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν, ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις των εδαφ. α΄ μέχρι στ΄ της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει ακόμη να υποβάλλει:

α. Βεβαίωση του Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών – Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) ή του αντίστοιχου ασφαλιστικού φορέα ημερησίων εφημερίδων ή Ρ/Τ σταθμών από την οποία να φαίνεται ο χρόνος που εργάσθηκε ο υποψήφιος ως συντάκτης και οι κρατήσεις που του έγιναν και οι αποδοχές που ελάμβανε.

β.  Χωριστές βεβαιώσεις τριών μελών της Ένωσης, από τις οποίες να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει σαν κύριο και αποκλειστικό επάγγελμα τη δημοσιογραφία, το είδος της εργασίας που κάνει, το ύψος του μισθού του, το ήθος και την επαγγελματική του συμπεριφορά. Οι βεβαιώσεις αυτές στέλλονται κατ’ ευθείαν στο Διοικητικό Συμβούλιο και μέσα σε κλειστούς φακέλους.

γ.  Βεβαίωση του υπευθύνου ειδήσεων – ενημέρωσης του Ρ/Τ μέσου, μέλους της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ., από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει ως κύριο επάγγελμα τη δημοσιογραφία, το είδος της εργασίας που κάνει και το ύψος του μισθού του. Η βεβαίωση αυτή θα δίνεται μόνο για τον εργαζόμενο στα Ρ/Τ μέσα και θα είναι μία εκ των τριών (3) της προηγούμενης παρ. 2β.

δ. Ανάλογη, με τις παραπάνω, βεβαίωση, του εργασιακού εκπροσώπου του χώρου όπου εργάζεται. Και αυτή η βεβαίωση στέλνεται κατ’ ευθείαν στο Δ.Σ. σε κλειστό φάκελο. Βεβαίωση εργασιακού εκπροσώπου ή μέλους που περιέχει αναληθή στοιχεία ως προς την ιδιότητα και το ποιόν του υποψηφίου, εκτός του ύψους των αποδοχών, θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο τιμωρείται με την ποινή της προσωρινής διαγραφής από 3 έως 12 μήνες.

δ. Υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν είναι ασφαλισμένος οποιουδήποτε Ταμείου, πλην του αναφερόμενου στην αίτησή του, κύριας ή επικουρικής ασφαλίσεως από οποιαδήποτε αιτία.

    3. Δεν γίνονται μέλη της Ενώσεως και όσα είναι διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ., τα υποψήφια μέλη που τάχθηκαν με το μέρος των ιδιοκτητών των ημερησίων εφημερίδων ή Ρ/Τ σταθμών ή γενικά με το μέρος των εργοδοτών τους ή αντιστρατεύθηκαν τις επαγγελματικές επιδιώξεις και τους σκοπούς της Ενώσεως και των μελών της, ακόμη και αν έχουν όλα τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα για να εγγραφούν.

    4. Το δόκιμο μέλος μετά την παρέλευση έτους από την εγγραφή του, προάγεται σε τακτικό, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του άρθ. 7 και δεν συντρέχει απαγόρευση από τις αναφερόμενες στο άρθ. 9 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το δόκιμο μέλος έχει μόνο όσα δικαιώματα ρητά στο παρόν καταστατικό ορίζονται. Εάν δε προαχθεί μπορεί να προσφύγει στον Μικτό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 7ο

 

Τα δόκιμα και τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση:

α.  Να ασκούν τη δημοσιογραφία ευσυνείδητα και με καλή πίστη, να τηρούν την επαγγελματική αλληλεγγύη και να δείχνουν διαγωγή, συμπεριφορά και ήθος ανάλογα με το λειτούργημα που ασκούν.

β.  Να υπερασπίζονται σε κάθε περίπτωση την ελευθεροτυπία και να μη συνεργάζονται στην επιβολή και την άσκηση οποιασδήποτε λογοκρισίας ή μέτρου που περιορίζει κατά οποιοδήποτε τρόπο την ελευθερία της έκφρασης ή της ενημέρωσης.

γ.  Να μην επιδιώκουν προσωπικά ωφελήματα σε βάρος του συνόλου των μελών.

δ.  Να υπερασπίζονται συναδέλφους τους που συκοφαντούνται από τρίτους και να καταγγέλουν στο Δ.Σ. κάθε ενέργεια που γίνεται σε βάρος των συμφερόντων και της αξιοπιστίας των συναδέλφων τους.

ε.  Να μην εκμεταλλεύονται τους συναδέλφους τους, ιδιοποιούμενοι την εργασία τους.

στ. Να μην χρησιμοποιούν παράνομα και ηθικά καταδικασμένα μέσα για να εξασφαλίσουν επαγγελματικά προνόμια, ή υλικές απολαβές.

ζ. Να μη δέχονται δώρα αναφορικά με τη δημοσιογραφική τους εργασία.

η.  Να μην αποκαλύπτουν τις πηγές των πληροφοριών τους.

θ. Να τηρούν γενικά όλους τους κανόνες της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας που περιέχονται στον Κώδικα Δεοντολογίας ή εθιμικά ισχύουν ή αποτελούν διδάγματα κοινής πείρας.

ι.   Να μην μετέχουν αυτοβούλως ως εκπρόσωποι της Ενώσεως και να μην προκαλούν ανάμιξή της σε οποιαδήποτε πολιτική, κομματική, πολιτειακή ή καθεστωτική διαμάχη.

ια. Να παίρνουν μέρος στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μελών να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. Τα τακτικά μέλη πρέπει, επιπλέον να παίρνουν μέρος στις ψηφοφορίες για την εκλογή των οργάνων διοικήσεως και ελέγχου ως και των αντιπροσώπων.

ιβ. Να προσέρχονται στα πειθαρχικά συμβούλια, ύστερα από σχετική πρόσκληση.

ιγ. Να γνωστοποιούν στη Γραμματεία της Ένωσης τη διεύθυνση της κατοικίας τους και τον αριθμό του τηλεφώνου τους.

ιδ. Να μη συμμετέχουν κατά οποιοδήποτε τρόπο σε άλλη οργάνωση ή σε άλλο σωματείο, επαγγελματικό ή μη που οι επιδιώξεις και τα συμφέροντά τους αντιστρατεύονται στις επιδιώξεις και τα συμφέροντα της Ένωσης και των μελών της.

ιε. Να μην εργάζονται σε έναν από τους αναφερόμενους στην παρ. 2 άρθ. 5 εργοδότες με αποδοχές μικρότερες από τα ελάχιστα νόμιμα κατώτατα όρια αποδοχών του κλάδου.

ιστ. Κάθε φορά που καλούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Ενώσεως υπεύθυνη δήλωση για την επαγγελματική, οικογενειακή κλπ. κατάστασή τους, για την ενημέρωση του μητρώου ώστε να μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ασκεί τον έλεγχο που προβλέπει το άρθρο 10 του καταστατικού.

ιζ. Να πειθαρχούν απόλυτα στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως. Η παράβαση αποφάσεως Δ.Σ. ή Γ.Σ. που αφορά στην κήρυξη, συνέχιση ή λήξη απεργίας ή στάσης εργασίας, θεωρείται ως ιδιαίτερα επιβαρυντικό πειθαρχικό παράπτωμα.

ιη. Να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας, που ισχύουν για τα σωματεία.

        2. Τα μέλη της Ένωσης έχουν υποχρέωση να αποφεύγουν τις προσωπικές αντεγκλήσεις από τις στήλες των εφημερίδων και τα άλλα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και να συμμορφώνονται με τις σχετικές συστάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παράβαση ειδικά της υποχρέωσης αυτής θεωρείται ως ιδιαίτερα επιβαρυντικό πειθαρχικό παράπτωμα.

        3. Κάθε μέλος της Ένωσης, που έχει απαίτηση από τον εργοδότη του, είναι υποχρεωμένο, αν το καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο να δώσει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία.

        4. Η παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ως και της περιπτώσεως της παρ. 7 άρθ. 13, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

 

Άρθρο 8ο

 

 

        Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει ελεύθερα από την Ένωση, με γραπτή δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 9ο

 

        1. Διαγράφεται από την Ένωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε δόκιμο ή τακτικό μέλος:

    α. Αν έπαψε να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 για την εγγραφή νέων μελών πλην εκείνης που αναφέρεται στο όριο ηλικίας.

    β. Αν καταδικασθεί τελεσίδικα και αμετάκλητα για κλοπή, υπεξαίρεση, εκβιασμό, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, παραχάραξη, κιβδηλεία, προσβολή των ηθών σε βαθμό πλημμελήματος με εξαίρεση τα δια του Τύπου τελούμενα αδικήματα.

    γ. Για το χρονικό διάστημα που αυτός ή η σύζυγος ή τα παιδιά του έγιναν ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες ημερήσιας εφημερίδας ή άλλου Μ.Μ.Ε. που λειτουργεί σε ημερήσια βάση ή μέλος εταιρίας ή του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ή διαχειριστής ή εντεταλμένος σύμβουλος αυτής που εκδίδει ημερήσια εφημερίδα ή είναι ιδιοκτήτρια άλλου Μ.Μ.Ε. που λειτουργεί σε ημερήσια βάση εκτός από την περίπτωση που έχει ορισθεί ως εκπρόσωπος των εργαζομένων σ’ αυτό ή συμμετέχει στην έκδοση ημερήσιας εφημερίδας ή τη λειτουργία άλλου ημερήσιου Μ.Μ.Ε. που αυτοδιαχειρίζονται από το προσωπικό τους ή αναλαμβάνει με εντολή της Ενώσεως τις εκδόσεις της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. ή της Π.Ο.Ε.ΣΥ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τις περιπτώσεις αυτές από την ουσιαστικής τους πλευρά και όχι από την τυπική μορφή με την οποία εμφανίζονται.

   δ. Αν αναλάβει τακτική έμμισθη υπηρεσία στο Δημόσιο ή σε οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή σε Δημόσια Επιχείρηση που δεν έχει σχέση με τον Τύπο ή τις Δημόσιες Σχέσεις. Σε περίπτωση έκτακτης απασχόλησης στις υπηρεσίες και τους οργανισμούς αυτούς και σε μη δημοσιογραφική εργασία, το μέλος δε διαγράφεται αλλά αναστέλλεται αυτοδικαίως η ιδιότητά του για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η σχέση αυτή.

   ε. Αν το μέλος ασκήσει κατά κύριο λόγο επάγγελμα, που είναι διάφορο από το επάγγελμα του δημοσιογράφου.

 στ. Αν παράλληλα με τη συντακτική του εργασία σε ημερήσια εφημερίδα, ραδιοτηλεοπτικά μέσα ασκεί και άλλη εργασία ή επάγγελμα που δεν είναι δημοσιογραφικό. Εξαιρούνται τα επαγγέλματα του καθηγητή ανωτάτης σχολής –που δεν ασκεί άλλο επάγγελμα εκτός από εκείνο του καθηγητή– ή συγγραφέα ή εκείνου που εργάζεται σε Γραφεία Τύπου ή Δημοσίων Σχέσεων και που προσφέρει καθαρά δημοσιογραφική εργασία.

  ζ. Αν απουσίασε αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες.

        2. Διαγράφεται επίσης, με απόφαση του Δ.Σ., από την Ένωση, το μέλος που τιμωρήθηκε τελεσίδικα με ποινή διαγραφής από τα Πειθαρχικά Συμβούλια.

        3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαγράψει ένα μέλος που τιμωρήθηκε από το Πειθαρχικό Συμβούλιο τρεις φορές, στη διάρκεια δύο (2) ετών με την ποινή της προσωρινής διαγραφής.

        4. Διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. από την Ένωση κάθε μέλος που καθυστερεί περισσότερες από δώδεκα (12) μηνιαίες συνδρομές και εφόσον δεν τις καταβάλει μέσα σ’ ένα μήνα από τότε που ειδοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

        5. Διαγράφεται από την Ένωση, κάθε μέλος που έγινε μέλος και άλλης συνδικαλιστικής οργανώσεως συντακτών.

        6. Το Δ.Σ. υποχρεούται να διαγράψει με απόφασή του κάθε μέλος δόκιμο ή τακτικό, που σταμάτησε τρία χρόνια να εργάζεται ως συντάκτης. Στην τριετία δεν υπολογίζεται ο χρόνος αποχής από την εργασία για τους εξής λόγους:

α) αρρώστεια ή στράτευση ή ανεργία, β) απεργία ή ανταπεργία, γ) υπερημερία του εργοδότη, δ) άδεια με ή χωρίς αποδοχές μέχρι ένα χρόνο, ε) σπουδές ή μετεκπαίδευση και στ) πρόσκαιρη απασχόληση σε άλλες εργασίες μέχρι τρεις μήνες. Η τριετία αυξάνεται για το τακτικό μέλος σε τέσσερα χρόνια, αν διετέλεσε πριν από τη διακοπή συντάκτης επί 15 χρόνια.

       7. Δεν διαγράφεται το μέλος της Ένωσης που έπαυσε να κατοικεί μόνιμα στη Θεσσαλονίκη ή σε πόλη της Μακεδονίας και Θράκης εφόσον:

α. Απουσιάζει στο εξωτερικό και είναι μόνιμος κάτοικος με μισθό ανταποκριτής ημερήσιας εφημερίδας της Θεσσαλονίκης ή του Αθηναϊκού Πρακτορείου ή άλλου πρακτορείου ειδήσεων ή ραδιοφωνικών σταθμών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε γραφεία Τύπου της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών.

β. Απουσιάζει στο εξωτερικό για λόγους υγείας, ή εκπαιδευτικούς όχι όμως παραπάνω από τρία χρόνια.

γ. Είναι συνταξιούχος.

      8. Κάθε μέλος της Ένωσης που γίνεται υπουργός, εκλέγεται βουλευτής, περιφερειάρχης, νομάρχης, δήμαρχος, πρόεδρος κοινότητας, διορίζεται  γενικός γραμματέας υπουργείου, πρέσβης ε.τ., διευθύνων σύμβουλος επιχειρήσεως ή σε οποιαδήποτε μετακλητή θέση, δεν έχει το δικαίωμα να εκλέγεται στα όργανα της Ενώσεως ή ως αντιπρόσωπος σε υπέρτερη οργάνωση. Το αυτό ισχύει και για τα μέλη που κατέχουν διευθυντικές θέσεις (διευθυντής, διευθύνων σύμβουλος, σύμβουλος έκδοσης, ειδικός σύμβουλος) σε Μ.Μ.Ε. για όσο χρονικό διάστημα κατέχει μια από τις παραπάνω θέσεις. Ο χρόνος πάντως αυτός θεωρείται ως χρόνος δημοσιογραφικής υπηρεσίας και υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση.

     9. Κατά της αποφάσεως του Δ.Σ., ο διαγραφείς μπορεί να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση μετά την ανακοίνωση της απόφασης.

   10. Εξακολουθεί να παραμένει μέλος της Ένωσης ο συντάκτης και μετά τη συνταξιοδότησή του.

 

Άρθρο 10ο

 

     1. Για να μπορεί να εφαρμόζει τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει κάθε χρόνο την κατάσταση των μελών.

     2. Ο Γενικός Γραμματέας κοινοποιεί τις αποφάσεις διαγραφής σ’ αυτούς που διαγράφηκαν.

     3. Ο Γενικός Γραμματέας διαγράφει από το Μητρώο της Ενώσεως τους συντάκτες που έπαψαν να είναι μέλη της Ενώσεως και ειδοποιεί για τις διαγραφές τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.).

 

Άρθρο 11ο

 

        1. Μπορούν να επανεγγραφούν ως δόκιμα ή ως τακτικά μέλη της Ενώσεως, με απόφαση του Δ.Σ., τα μέλη που διαγράφηκαν με βάση τις διατάξεις των εδαφίων γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Καταστατικού, αφού δεν υπάρχουν πλέον οι λόγοι που διαγράφηκαν και εφόσον και το διάστημα που ήταν έξω από την Ένωση, τόσο η συμπεριφορά τους, όσο και το έργο τους ήταν σύμφωνα με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του επαγγέλματος του συντάκτη.

        2. Επανεγγράφονται ως δόκιμα ή ως τακτικά μέλη της Ενώσεως, εκείνοι που διαγράφηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων α΄ και ζ΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 9, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και αιτιολογημένη απόφαση του Μικτού Συμβουλίου που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και φανερή ψηφοφορία.

       3. Ο αιτών την επανεγγραφή του καλείται όπως παρουσιαστεί στο Διοικητικό ή το Μικτό Συμβούλιο και υποστηρίξει την αίτησή του.

       4. Η απόφαση του Δ.Σ., στην περίπτωση της παρ. 1 και η απόφαση του Μικτού Συμβουλίου κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και γνωστοποιείται στα μέλη της Ένωσης με ανάρτηση στα γραφεία της και τους χώρους εργασίας. Κατά της αποφάσεως αυτής και εντός 30 ημερών από της κοινοποιήσεως ή γνωστοποιήσεως μπορεί ο ενδιαφερόμενος ή κάθε μέλος της Ένωσης να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση. Η προσφυγή συζητείται στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. η οποία αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία κατά την έναρξη αυτής παρόντων μελών της. Νέα αίτηση για επανεγγραφή δεν μπορεί να υποβληθεί πριν περάσουν δύο (2) χρόνια από την απόρριψη της προηγούμενης. Η απόφαση του Δ.Σ., του Μικτού και της Γ.Σ. ανατρέχει στον χρόνο υποβολής της αίτησης. Ο αιτών και ο προσφεύγων μπορούν να παραστούν κατά τη συζήτηση της αίτησης ή της προσφυγής και να υποστηρίξουν αυτήν.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12ο

 

        1. Την Ένωση διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο που έχει εννέα μέλη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Το Δ.Σ. εκλέγει η Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία όπως ειδικότερα στα άρθ. 28, 29 και 30 ορίζεται. Το Δ.Σ. εκφράζει τη βούληση της Ένωσης και την εκπροσωπεί σε οποιονδήποτε τρίτο.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται συντάκτες που έχουν τρία χρόνια συμπληρωμένα ως τακτικά μέλη της Ένωσης.

Μετά τις αρχαιρεσίες και μέσα σε 6 μέρες από αυτές ο σύμβουλος που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, ανεξαρτήτως του συνδυασμού στον οποίο ανήκει, συγκροτεί το Δ.Σ. με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση σε σώμα. Η πρόσκληση προς τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. είναι γραπτή και υπογράφεται από τον ίδιο. Αν μέσα στις 6 μέρες ο πλειοψηφίσας δεν συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο αυτό συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση του αμέσως επόμενου ανεξαρτήτως συνδυασμού. Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση εκλέγονται κατά σειρά ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας και ο έφορος κτιρίων. Επίσης εκλέγονται ο αναπληρωτής Γραμματέας και ο αναπληρωτής Ταμίας οι οποίοι αντικαθιστούν τον Γραμματέα και τον Ταμία αντίστοιχα όταν αυτοί κωλύονται ή απουσιάζουν. Η ιδιότητα του εφόρου κτιρίων και του αναπληρωτή Γραμματέα ή αναπληρωτή Ταμία μπορούν να συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο. Ο αναπληρωτής Γραμματέας εκτελεί και καθήκοντα ειδικού Γραμματέα, που συνίστανται στην τήρηση των πρακτικών. Κάθε μέλος μπορεί να προτείνει τον εαυτό του ή άλλο μέλος για κάθε ένα από τα παραπάνω αξιώματα. Ακολουθεί μυστική ψηφοφορία. Για την εκλογή του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γ. Γραμματέα και Ταμία απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών του Δ.Σ. και όχι μόνο των παρόντων. Για την εκλογή των λοιπών αρκεί η σχετική πλειοψηφία. Στην πρώτη περίπτωση οι λευκές και άκυροι ψήφοι προσμετρούνται και θεωρούνται αρνητικοί ψήφοι. Η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γ. Γραμματέα και Ταμία γίνεται κατά τη σειρά αυτή. Αν κατά την πρώτη ψηφοφορία υπήρξε ισοψηφία ή κανείς υποψήφιος δε συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για δεύτερη και τρίτη φορά. Εάν και η τρίτη ψηφοφορία είναι ανεπιτυχής, η συνεδρίαση διακόπτεται και επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα εκτός αν με απόφαση του Δ.Σ. που παίρνεται με σχετική πλειοψηφία οριστεί άλλη μέρα. Εάν κατά τη νέα συνεδρίαση και πάλι μετά την τρίτη ψηφοφορία δεν γίνει δυνατή η εκλογή, ακολουθεί τέταρτη ψηφοφορία κατά την αυτή συνεδρίαση κατά την οποία η εκλογή γίνεται με σχετική πλειοψηφία, δηλαδή στην ψηφοφορία αυτή οι λευκές και άκυροι ψήφοι δεν προσμετρώνται και εκλέγεται εκείνος που θα πάρει τις περισσότερες θετικές ψήφους, εκτός αν υπάρξει ισοψηφία οπότε διενεργείται κλήρωση. Τα παραπάνω ισχύουν για την εκλογή σε κάθε αξίωμα. Μετά την εκλογή του Προέδρου την συζήτηση και τις ψηφοφορίες διευθύνει ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος. Χρέη ψηφολέκτου ασκεί το αρχαιότερο μέλος. Το Δ.Σ. μόλις καταρτισθεί σε σώμα παραλαμβάνει με πρωτόκολλο που καταχωρίζεται στα πρακτικά από τον Πρόεδρο και Γραμματέα του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, τη σφραγίδα, τα βιβλία πρακτικών, τα μητρώα μελών, από δε τον Ταμία το ταμείο. Επίσης ο Ταμίας υποχρεούται να συντάξει και παραδώσει σύντομη έκθεση της καταστάσεως του ταμείου και της περιουσίας εν γένει της Ένωσης.

        2. Μέλος του Προεδρείου μπορεί να παραιτηθεί του αξιώματος του ή να εκπέσει αυτού ύστερα από πρόταση μομφής 2 συμβούλων και πλειοψηφίας 5 μελών κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας. Ο παραιτηθείς ή εκπέσας παραμένει μέλος του Δ.Σ. Μετά την παραίτηση ή την έκπτωση εκ του αξιώματος ακολουθεί μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη εις το αξίωμα νέου μέλους ως εις την προηγούμενη παρ. ορίζεται.

        3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ασχέτως αν κατέχει ή όχι αξίωμα σ’ αυτό μπορεί να παραιτηθεί ή να εκπέσει της ιδιότητας του μέλους ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., εφόσον απουσιάζει αδικαιολόγητα επί 4 συνεχείς συνεδριάσεις ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από πρόταση μομφής όπως ειδικότερα στην παρ. 4, άρθ. 27 ορίζεται. Την θέση του παραιτηθέντος ή εκπέσαντος παίρνει ο πρώτος κατά σειρά αναπληρωματικός του συνδυασμού στον οποίο μετείχε ο παραιτηθείς ή εκπέσας. Αν ο συνδυασμός δεν έχει αναπληρωματικούς ή έχει εξαντληθεί ο κατάλογος αυτών ή ο παραιτηθείς ή εκπέσας ήταν ανεξάρτητος, τότε προκηρύσσονται εκλογές για τη συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν το Δ.Σ. βρίσκεται στο τελευταίο 6μηνο της θητείας του οπότε δεν κηρύσσονται εκλογές έστω κι αν ο αριθμός των μελών μειωθεί στους πέντε. Εάν οι εκλογές έγιναν με ενιαίο ψηφοδέλτιο τότε τη θέση του παραιτηθέντος ή εκπέσαντος καταλαμβάνει ο πρώτος κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικός. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο αναφέρονται.

        4. Αν παραιτηθούν ταυτόχρονα ή εκπέσουν από το αξίωμα τους για οποιοδήποτε λόγο πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παραιτείται ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ταυτόχρονα και την ημερομηνία της εκλογικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για αρχαιρεσίες. Ταυτόχρονη θεωρείται η παραίτηση ή η έκπτωση που έγινε στην αυτή συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση μέχρι να εκλεγεί και να αναλάβει το νέο Δ.Σ., το παραιτηθέν ή το Δ.Σ. του οποίου έληξε η θητεία, εξακολουθεί να εκπροσωπεί την Ένωση και να ασκεί τα καθήκοντά του, για την διαπεραίωση των τρεχουσών υποθέσεων.

         5. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει να παραιτηθεί για οποιοδήποτε λόγο, προτού λήξει η θητεία του, τότε είναι υποχρεωμένο να καλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία θα υποβάλλει την παραίτησή του, θα εξηγήσει τους λόγους που παραιτήθηκε και θα προτείνει τον χρόνο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με μυστική ψηφοφορία να μη δεχθεί την παραίτηση. Στην αντίθετη περίπτωση, γίνονται αρχαιρεσίες και μέχρι που να εκλεγεί και αναλάβει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το παλιό ασκεί τα καθήκοντα του.

        6. Η Ένωση παρέχει προστασία, με όλα τα πρόσφορα και στη διάθεση της μέσα, στα μέλη του Δ.Σ. και ένα χρόνο μετά τη λήξη της θητείας τους.

        7. Προ της εκδόσεως της αποφάσεως εκπτώσεως μέλους, το Δ.Σ. οφείλει να καλέσει το μέλος και να ακούσει τους ισχυρισμούς του. Κατά της αποφάσεως δε του Δ.Σ., το μέλος που εξέπεσε της ιδιότητάς του ως μέλους του Δ.Σ., μπορεί να προσφύγει στην Πρώτη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, με προσφυγή που κατατίθεται στο Δ.Σ. εντός 30 ημερών από της κοινοποιήσεως εις αυτό της αποφάσεως.

        8. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα, εκτάκτως δε, όταν κρίνεται αναγκαίο ύστερα από πρόσκληση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα, στην οποία περιέχονται ο τόπος, ο χρόνος καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Θέματα ημερήσιας διάταξης για την επόμενη συνεδρίαση μπορεί να προτείνει κάθε μέλος του Δ.Σ. Θέματα εκτός ημερήσιας διατάξεως μπορεί να προτείνει κάθε μέλος, τα οποία και συζητούνται μετά τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Έκτακτη συνεδρίαση μπορούν να ζητήσουν με αίτηση τους 4 μέλη του Δ.Σ. στην οποία αναγράφουν και τα θέματα που θέλουν να συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Αν δεν πράξει τούτο, τότε τα μέλη συγκαλούν αυτά τα ίδια το Δ.Σ., υπογράφοντας και αποστέλλοντας τις σχετικές προσκλήσεις.

        9. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 5 τουλάχιστον μέλη μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη μέρα με τα αυτά θέματα. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές για τα μέλη και οι ψηφοφορίες φανερές εκτός αν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα, θέματα εμπιστοσύνης, εκλογή προεδρείου, κήρυξη απεργίας ή αν διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό ορίζονται. Για την λήψη των αποφάσεων ισχύει η σχετική πλειοψηφία των παρόντων, εκτός των περιπτώσεων που ειδικά στο παρόν Καταστατικό αναφέρονται. Οι λευκές ψήφοι και τα “απέχω” δεν προσμετρώνται, εκτός αν άλλως στο παρόν Καταστατικό ορίζεται. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας, εκτός της περιπτώσεως που αναφέρεται στην παρ. 1 του παρόντος επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία στην αυτήν ή στην επόμενη συνεδρίαση. Εάν πάλι υπάρχει ισοψηφία δεν λαμβάνεται απόφαση, το δε θέμα μπορεί να επανέλθει προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

       10. Οι συνεδριάσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρίζονται στα πρακτικά και υπογράφονται απ’ όλα τα παρόντα μέλη. Αν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησε μέλος αυτό σημειώνεται. Μέλος που διαφώνησε μπορεί να καταθέσει γραπτά τη διαφωνία του η οποία θα περιληφθεί στα πρακτικά.

      11. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υπεύθυνα προσωπικά και αλληλέγγυα απέναντι στη Γενική Συνέλευση και μπορούν να ανακληθούν από αυτήν. Τα 2/5 των ταμειακά εντάξει μελών μπορούν να υποβάλουν πρόταση μομφής κατά ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόταση υποβάλλεται στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και συζητείται αμέσως ή στο Διοικητικό Συμβούλιο οπότε ο Πρόεδρος αυτού, συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα τη συζήτηση επί της προτάσεως μομφής. Υπερψήφιση της πρότασης μομφής συνεπάγεται την παραίτηση του Δ.Σ. και την διενέργεια αρχαιρεσιών, η ημερομηνία των οποίων αποφασίζεται από το Δ.Σ. το οποίο εξακολουθεί μέχρι της εκλογής και συγκροτήσεως σε σώμα του νέου Δ.Σ. να διοικεί την Ένωση για την αντιμετώπιση των τρεχουσών υποθέσεών της.

 

Άρθρο 13ο

 

Οι βασικές υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

       1. Προωθεί με κάθε νόμιμο μέσο τους σκοπούς της Ένωσης, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 του Καταστατικού. Αποφασίζει την σύναψη ιδιωτικών συμφωνιών, σύναψη δανείων με ή χωρίς εγγύηση της περιουσίας της Ένωσης, συμβάσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό, ορίζει ύψος μισθωμάτων και γενικά προβαίνει σε όλες τις συμβάσεις του Αστικού Δικαίου εφόσον αυτές εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Ένωσης.

       2. Διαπραγματεύεται, υπογράφει, παρακολουθεί και ελέγχει την πιστή εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και των ιδιωτικών συμφωνιών, καθώς και των νόμων που αφορούν στις συνθήκες εργασίας, τις αμοιβές, τις άδειες, τη σύνθεση του συντακτικού προσωπικού.

       3. Αποφασίζει την κήρυξη απεργίας για προάσπιση των συμφερόντων των μελών, την περιφρούρηση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και τη διασφάλιση της ελεύθερης άσκησης του δημοσιογραφικού λειτουργήματος.

Η απεργία μπορεί να κηρυχθεί σε οποιοδήποτε έντυπο ή υπηρεσία όπου εργάζονται μέλη της Ένωσης ή να είναι γενική ως και απεργία συμπαραστάσεως

       4. Οργανώνει τις υπηρεσίες της Ένωσης και ιδρύει νέες αν χρειασθεί.

       5. Συγκαλεί τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη τους.

       6. Τα μέλη του Δ.Σ., της Εφορευτικής Επιτροπής και των Πειθαρχικών Συμβουλίων παίρνουν έξοδα παραστάσεως και κινήσεως ή ημεραργίες που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, έπειτα από εισήγηση του Δ.Σ. όταν συζητείται ο προϋπολογισμός της Ένωσης.

       7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να καλεί τα μέλη του που κατέχουν θέση εποπτείας ή διευθύνσεως για παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με ζητήματα που γεννιούνται και έχουν σχέση με εργασιακά θέματα του χώρου αρμοδιότητας τους. Επίσης μπορεί να καλέσει ύστερα από καταγγελία ή αυτεπάγγελτα κάθε μέλος για παροχή διευκρινήσεων εφόσον καταγγέλλεται ότι η συμπεριφορά του έρχεται σε αντίθεση με όσα στο άρθρο 7 ορίζονται ή και να παραπέμπει το μέλος τούτο στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Η μη εμφάνιση του καλουμένου αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

       8. Αποφασίζει και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση για την ίδρυση ή συμμετοχή σε συγγενή ή δευτεροβάθμια οργάνωση ή διεθνή Ένωση ή την αποχώρηση από αυτήν ή την διάλυση αυτής.

       9. Μπορεί να ιδρύσει ειδικό οργανισμό ο οποίος αποβλέπει στη βοήθεια και προστασία των μελών της Ένωσης και των οικογενειών τους σε ιδιαίτερες και έκτακτες περιπτώσεις. Ειδικός Κανονισμός, τον οποίο θα συντάξει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση, θα καθορίσει τα σχετικά με τη Διοίκηση, τον τρόπο λειτουργίας του και τους πόρους του θέματα. Ο Κανονισμός αυτός τροποποιείται με την ίδια διαδικασία και η τροποποίησή του δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού.

     10. Επίσης, μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, επικεφαλής των οποίων τοποθετούνται με απόφασή του μέλη του. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτήσει τις εξής επιτροπές: α) διεθνών σχέσεων, β) δεοντολογίας, γ) εργασιακών σχέσεων, δ) ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων και ε) πνευματικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και άλλων θεμάτων.

 

Άρθρο 14ο

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

  α. Εκπροσωπεί  την Ένωση στα δικαστήρια γενικά, στις διοικητικές και άλλες αρχές, καθώς και σε κάθε τρίτο.

  β. Καλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, το Μικτό Συμβούλιο και την Απεργιακή Επιτροπή.

  Γ. Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα της Ενώσεως και με τον Ταμία τις αποδείξεις και τα εντάλματα πληρωμής και εισπράξεως, ως και τις επιταγές.

     2. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Κι όταν απουσιάζει κι αυτός το Δ.Σ. ορίζει με μυστική ψηφοφορία αναπληρωτή του Προέδρου ένα σύμβουλο. Ο αναπληρωτής του Προέδρου, Αντιπρόεδρος ή μέλος του Δ.Σ. ασκεί, κατά το χρόνο που αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όλα τα καθήκοντα αυτού και όσα στην προηγούμενη παράγραφο αναφέρονται.

 

Άρθρο 15o

 

          Ο Γενικός Γραμματέας είναι προϊστάμενος της Γραμματείας της Ενώσεως, τηρεί τα πρακτικά, την αλληλογραφία, υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, ενημερώνει το Μητρώο των μελών και φυλάσσει τη σφραγίδα της Ενώσεως.

 

Άρθρο 16ο

 

        1.  Ο Ταμίας είναι προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών της Ενώσεως, που λειτουργούν με το τραπεζικό λογιστικό σύστημα, φροντίζει να γίνονται οι εισπράξεις και οι πληρωμές της Ενώσεως, υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εντάλματα, καθώς και τα συμβόλαια, με τα οποία η Ένωση, χορηγεί δάνεια ή υποθήκες. Όταν ο Ταμίας απουσιάζει, αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή Ταμία. Όταν κι αυτός απουσιάζει τον αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους, που τον ορίζει κάθε φορά το Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία.

        2. Ο Ταμίας καταρτίζει και φέρνει στο Δ.Σ. για έγκριση κάθε Δεκέμβριο τον προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου, μέσα δε στο Μάρτιο φέρνει στο Δ.Σ. για έγκριση τον απολογισμό του προηγούμενου χρόνου, που μετά την έγκρισή του, τον διαβάζει στην Εξελεγκτική Επιτροπή.

Τέλος, υποβάλλει, σε τακτικά χρονικά διαστήματα, στο Δ.Σ. έκθεση για την οικονομική κατάσταση της Ενώσεως.

        3. Κάθε δαπάνη χρειάζεται την έγκριση του Δ.Σ. μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού.

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 17ο

 

            1. Ταυτόχρονα με το Δ.Σ. η Γενική Συνέλευση εκλέγει μια τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή που ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών της Ένωσης. Για να βάλει κανείς υποψηφιότητα για την Εξελεγκτική Επιτροπή πρέπει να έχει τρία χρόνια συμπληρωμένα με τακτικό μέλος της Ένωσης. Για τη λειτουργία, εκλογή, παραίτηση, αναπλήρωση μέλους ισχύουν αναλογικά όσα στο άρθρο 12, 28, 29 και 30 για το Δ.Σ. ορίζονται.

        2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Ένωσης, ουσιαστικά και τυπικά κάθε εξάμηνο και κάθε διαχειριστικό έτος. Έκτακτα δε, όταν κρίνει ότι αυτό είναι ανάγκη. Μετά τον έλεγχο συντάσσει έκθεση που υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν υπάρχει περίπτωση ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου για διαχειριστική ανωμαλία, συγκαλεί η ίδια τη Γενική Συνέλευση στην οποία υποβάλλει την έκθεσή της. Για τη σύγκληση της Γ.Σ. από την Εξελεγκτική Επιτροπή ισχύουν όσα στα άρθρα 26 και 27 ορίζονται.

        3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή καταθέτει στη Γραμματεία τις εκθέσεις της που μαζί με τον ισολογισμό και τον απολογισμό κάθε χρόνου είναι στη διάθεση των μελών της Ενώσεως 10 τουλάχιστον μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση που πρέπει να συνέλθει οπωσδήποτε μέσα σε τέσσερις μήνες από τότε που έληξε το οικονομικό έτος.

        4. Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής όλα τα βιβλία, έγγραφα, και διαχειριστικά στοιχεία.

        5. Αν παραιτηθούν και τα τρία μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να κάνει αρχαιρεσίες για να εκλεγεί νέα Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Άρθρο 18ο

 

        1. Στην Ένωση λειτουργούν δύο Πειθαρχικά Συμβούλια, το Πρωτοβάθμιο και το Δευτεροβάθμιο.

        2. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά. Στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγονται συντάκτες που είναι πέντε χρόνια τακτικά μέλη της Ενώσεως και δεν έχουν καταδικαστεί για ατιμωτικό αδίκημα ή δεν έχουν τιμωρηθεί με την ποινή της διαγραφής.

        3. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία τακτικά μέλη που εκλέγονται με ισάριθμα αναπληρωματικά. Στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγονται συντάκτες που είναι δέκα χρόνια τακτικά μέλη της Ενώσεως και δεν έχουν τιμωρηθεί με την ποινή της διαγραφής. Διευκρινίζεται ότι ως αναπληρωματικοί θεωρούνται όλοι οι μη εκλεγέντες. Οι τρεις (3) πρώτοι από αυτούς κατά σειρά επιτυχίας αναπληρώνουν  τους τακτικούς. Στην περίπτωση αυτή τη θέση του αναπληρωματικού παίρνει ο τέταρτος κλπ. κατά σειρά επιτυχίας μη εκλεγείς.

        4. Τα μέλη των Πρωτοβαθμίων και Δευτεροβαθμίων Πειθαρχικών Συμβουλίων εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά σειρά επιτυχίας. Από τους αποτυχόντες οι τρεις πρώτοι καταλαμβάνουν τη θέση των αναπληρωματικών των παρ. 2 και 3. Η θητεία των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων είναι διετής και ανεξάρτητη της θητείας των λοιπών οργάνων της Ενώσεως. Το μέλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης, κωλύματος ή απουσίας του, το αμέσως επόμενο κατά αριθμό ψήφων προεδρεύει των εργασιών του Πειθαρχικού Συμβουλίου, υπογράφει τις κλήσεις προς τους διαδίκους και τους μάρτυρες και κάθε άλλο έγγραφο. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας ή παραιτήσεως ή εκπτώσεως μέλους αναπληρούται από τον πρώτο κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό ο οποίος αν παίρνει τη θέση παραιτηθέντος ή εκπέσαντος μετατάσσεται σε τακτικό. Η αναπλήρωση ορίζεται στα Πρακτικά ως εξής: “Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελούμενο εκ του α, β, γ, (αναπληρωματικού) κληθέντος εις αναπλήρωσιν του απουσιάζοντος ή κωλυομένου τακτικού”. Αναπλήρωσις μπορεί να γίνει οποτεδήποτε. Μετά την έγκριση του παρόντος Καταστατικού το Ενιαίο Πειθαρχικό Συμβούλιο συντάσσει τον Κανονισμό Λειτουργίας του ή τροποποιεί αυτόν που υπάρχει. Ο κανονισμός λειτουργίας περιλαμβάνει τον τόπο και χρόνο των συνεδριάσεων, τον τρόπο σύνταξης και επίδοσης των κλήσεων, αποφάσεων και λοιπών εγγραφών, τον χρόνο προσέλευσης και εξέτασης των μαρτύρων, τους λόγους εξαιρέσεως των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου και κάθε άλλο θέμα που ειδικότερα δεν αντιμετωπίζεται με τις παρούσες διατάξεις. Ο Κανονισμός αυτός γνωστοποιείται στα μέλη και έχει δεσμευτική ισχύ.

        5.  Για την εξαίρεση των μελών των Π.Σ. ισχύουν τα ίδια με τους δικαστές, όπως ορίζουν τα άρθρα 42 και επόμενα της Πολιτικής Δικονομίας, σε καμία όμως περίπτωση το Π.Σ. δεν μπορεί να αποτελείται μόνο από τους αναπληρωματικούς. Για τη νόμιμη σύνθεση αρκεί η παρουσία ενός μόνο τακτικού.

        6. Τα Π.Σ. κρίνουν σύμφωνα με την συνείδηση τους χωρίς να δεσμεύονται από διαδικαστικούς κανόνες αποβλέποντας πάντοτε στην ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας.

        7. Ανεξαρτήτως των όσων στο άρθ. 13 παρ. 7 ορίζονται, το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, προτού ασκήσει οποιαδήποτε πειθαρχική δίωξη, μπορεί να καλέσει κάθε μέλος της Ενώσεως για διευκρινήσεις.

        8. Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από συνεννόηση με τα Πειθαρχικά Συμβούλια, διορίζει γραμματέα που τηρεί και τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

        9. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια αποφασίζουν με φανερή ψηφοφορία, σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος που Προέδρου λογίζεται διπλή. Στα πρακτικά και στην απόφαση γράφεται και η άποψη της μειοψηφίας.

     10.  Τα Πειθαρχικά Συμβούλια πρέπει να εκδώσουν τις αποφάσεις τους μέσα σε τρεις μήνες το αργότερο από τότε που κατατέθηκε η έγκληση ή η έφεση. Τα Π.Σ. με απόφασή τους, που παίρνεται κατά πλειοψηφία, μπορούν να παρατείνουν την παραπάνω προθεσμία για ένα ακόμη τρίμηνο. Αν η απόφαση δεν εκδοθεί μέσα στο δεύτερο αυτό τρίμηνο, τα μέλη του αντίστοιχου Πειθαρχικού Συμβουλίου χάνουν αυτοδικαίως το αξίωμά τους και δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το ίδιο αξίωμα στην επόμενη εκλογή. Σε ιδιαίτερα σοβαρές ή δύσκολες υποθέσεις τα Π.Σ. με ομόφωνη απόφαση μπορούν να παρατείνουν την προθεσμία για άλλους δύο μήνες.

     11. Ο εγκαλών και ο εγκαλούμενος μπορούν να ζητήσουν και λάβουν μετά το πέρας της πειθαρχικής δίκης εις κάθε βαθμόν, αντίγραφα της δικογραφίας.

     12. Τα μέλη των δύο Πειθαρχικών Συμβουλίων, αποτελούν το Ενιαίο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

     13.  Η έγκλιση κατατίθεται στην Γραμματεία της Ένωσης, η οποία ενημερώνει το Δ.Σ. το οποίο πλέον των όσων στην παρ. 7 άρθ. 13 ορίζονται, αν κρίνει σκόπιμο μπορεί να καλέσει τα αντιδικούντα μέλη για ειρηνική επίλυση της διαφοράς τους. Διαφορετικά ή αν η προσπάθεια ειρηνικής επίλυσης αποτύχει, προωθεί την έγκλιση στον Πρόεδρο του Π.Σ.

     14. Την Πειθαρχική δίωξη μέλους μπορεί να ζητήσει με έγγραφη έγκλισή του κάθε μέλος, και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον. Επίσης, το Δ.Σ. με απόφασή του και αυτεπαγγέλτως το Π.Σ., εάν περιήλθε εις γνώση του πειθαρχικό παράπτωμα μέλους, ύστερα από κατά πλειοψηφία απόφαση των μελών του.

 

Άρθρο 19ο

 

        1. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο δικάζει τα πειθαρχικά παραπτώματα ύστερα από έγγραφη καταγγελία του Δ.Σ. ή ενός μέλους ή ενός τρίτου δια του Δ.Σ ή και αυτεπαγγέλτως ή πρόταση του Συμβουλίου Δεοντολογίας. Καλεί και ακούει αυτόν που εγκαλεί κι εκείνον που εγκαλείται, εξετάζει τους μάρτυρες που προτείνουν οι διάδικοι καθώς και εκείνους που το ίδιο κρίνει σκόπιμο να εξετάσει και ερευνά κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο.

        2. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο κοινοποιεί τις αποφάσεις του μέσα σε δέκα μέρες από την έκδοση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον εγκαλούντα και τον εγκαλούμενο. Έφεση μπορούν να κάνουν ο τιμωρηθείς ή ο εισηγητής εφόσον η απόφαση είναι διάφορος της εισηγήσεως μέσα σε 15 ημέρες από της κοινοποιήσεως. Με την έφεση αναστέλλεται η εκτέλεση της αποφάσεως.

        3. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει τις εφέσεις εναντίον των αποφάσεων του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και αποφασίζει τελεσίδικα και αμετάκλητα, κοινοποιεί δε τις αποφάσεις στον εγκαλέσαντα, στον εφεσίβλητο και στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα ημέρες. Το Δ.Π.Σ. εξετάζει το φάκελο της υποθέσεως. Μπορεί όμως αν από τα στοιχεία του φακέλου κρίνει ότι δεν είναι δυνατό να μορφώσει γνώμη, με κατά πλειοψηφία απόφαση των μελών του, να ζητήσει την εκ νέου εξέταση των μαρτύρων, την αυτοπρόσωπο παρουσία των διαδίκων προς υποβολή ερωτήσεων ως και την εξέταση νέων μαρτύρων που θα υποδείξουν οι διάδικοι.

        4. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει σε πρώτο βαθμό καταγγελίες για πειθαρχικά παραπτώματα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου και μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής που έγιναν ενώ αυτά ασκούσαν τα καθήκοντα τους ασχέτως του εάν κατά το χρόνο συζητήσεως της υπόθεσης είχαν ή όχι την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. ή του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Σε δεύτερο βαθμό οι υποθέσεις αυτές εκδικάζονται από το Ενιαίο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Από το ίδιο επίσης όργανο εκδικάζονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και οι κατηγορίες για πειθαρχικά παραπτώματα μελών του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου. Στο Ενιαίο αυτό όργανο δεν παίρνει μέρος το μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου που εναντίον του στρέφεται η κατηγορία.

Πρόεδρος του Ενιαίου Πειθαρχικού οργάνου είναι ο Πρόεδρος του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ή αν αυτός κωλύεται, ο Πρόεδρος του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Την Προεδρία των δύο Συμβουλίων αναλαμβάνουν τα μέλη τους, που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως.

        5. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια (Πρωτοβάθμιο, Δευτεροβάθμιο και Ενιαίο) με απόφασή τους που παίρνεται κατά πλειοψηφία, μπορούν να αναστείλουν την πειθαρχική διαδικασία για όσο χρονικό διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί σε ποινικό ή αστικό δικαστήριο και μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επ’ αυτής. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια μπορούν με την ίδια διαδικασία να ανακαλέσουν οποτεδήποτε την απόφασή τους για την αναστολή.

 

Άρθρο 20ο

 

         1. α) Για τα αδικήματα των παρ. 1ιβ, 1ιγ, 1δ άρθ. 7 επιβάλλεται η ποινή της επίπληξης με ανάρτηση της αποφάσεως στους χώρους εργασίας.

  β) Για τα αδικήματα των παρ. 1ια, 1ιε, 1ιζ, 1ιη, 1ιστ, άρθ. 7 επιβάλλεται η ποινή της ανάκλησης στην τάξη με ανάρτηση αυτής στους χώρους εργασίας εκτός του εάν η παράβαση αφορά απόφαση κήρυξης απεργίας οπότε επιβάλλεται ποινής διαγραφής μέχρι 1 έτους. Στον υπότροπο των παραπάνω πειθαρχικών παραπτωμάτων των παρ.1α, 1β επιβάλλεται η ποινή της προσωρινής διαγραφής από 10 ημερών μέχρι 1 μηνός.

  γ) Για τα αδικήματα των παρ. 1γ, 1ζ, 1η  άρθ. 7 επιβάλλεται η ποινή της προσωρινής διαγραφής από 10 ημερών έως 6 μηνών.

  δ) Για τα αδικήματα της παρ. 1ε άρθ. 7 ή στον υπότροπο των αδικημάτων αυτής ή της αμέσως προηγουμένης παραγράφου επιβάλλεται η ποινή της προσωρινής διαγραφής από 6 μήνες έως 1 έτος.

  ε) Για τα αδικήματα των παρ. 1α, 1β, 1στ, 1θ, 1ι, 1ιδ και 2 άρθ. 7 ή τον υπότροπο των αδικημάτων αυτών επιβάλλεται η ποινή της προσωρινής διαγραφής από 6 μήνες έως 2 έτη ή της οριστικής διαγραφής. 

στ) Για όλα τα λοιπά αδικήματα τα οποία αναφέρονται γενικώς ή ειδικώς εις το παρόν ή δεν προβλέπονται ειδικώς αλλά αποτελούν παράβαση των όρων του παρόντος Καταστατικού, επιβάλλεται μία εξ όλων των ως άνω αναφερομένων ποινών κατά την κρίση του δικάζοντος Π.Σ.

        2. Οι τελεσίδικες αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων διαβιβάζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο για εκτέλεση και δημοσίευση και ο Γενικός Γραμματέας τις σημειώνει στο μητρώο μέσα σε δέκα ημέρες από την ημέρα που η απόφαση διαβιβάσθηκε στο Δ.Σ. Παράλειψη ή καθυστέρηση στην εφαρμογή των παραπάνω θεμελιώνει πειθαρχικό παράπτωμα για τους υπεύθυνους. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια επιβάλλουν μία των παραπάνω ποινών κατά την κρίση τους ανάλογα με την βαρύτητα, τις συνθήκες υπό τις οποίες τελέστηκαν και την προσωπικότητα του δράστη. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται η βαρύτερη από τις ποινές που προβλέπονται για το συγκεκριμένο παράπτωμα.

        3. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μέσα σε τρία χρόνια αφ’ ότου έγιναν. Ο χρόνος της παραγραφής αναστέλλεται αν, για λόγους ανώτερης βίας, δεν ήταν δυνατή η κατάθεση της εγκλήσεως. Απαλλακτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου λόγω αμφιβολιών, παραγραφής, έμπρακτης μετάνοιας και χάρης, δεν δεσμεύει τα Πειθαρχικά Συμβούλια.

        4. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια έχουν δικαιοδοσία και στα δόκιμα μέλη της Ενώσεως.

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

Άρθρο 21ο

 

        1. α) Με την επιφύλαξη των όσων στις παρακάτω παρ. 1β, 1γ, 1δ και 1ε ορίζονται, σε κάθε ημερήσια εφημερίδα ή Ρ/Τ σταθμό δημόσιο, δημοτικό ή ιδιωτικό, Πρακτορείο Ειδήσεων ή άλλο ημερήσιο μέσο ενημέρωσης που εκδίδεται ή λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλη πόλη της Μακεδονίας-Θράκης, εκλέγεται ένα μέλος ως εργασιακός εκπρόσωπος εφόσον τα δόκιμα και τακτικά μέλη που εργάζονται στα συγκεκριμένα ΜΜΕ είναι από 6 έως 20, δύο  εφόσον είναι από 20 έως 35 και τρεις  εφόσον είναι περισσότεροι από 35.

β) Προκειμένου περί Ρ/Τ σταθμού και εφόσον οι εργασιακοί εκπρόσωποι είναι δύο ή περισσότεροι τότε ο ένας τουλάχιστον υποχρεωτικά θα προέρχεται από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση.

γ) Τα γραφεία Αθηναϊκών εφημερίδων που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη θεωρούνται ως ενιαίο σύνολο. Το ίδιο και οι Ρ/Τ σταθμοί που εδρεύουν εκτός Θεσσαλονίκης.

δ)  Τα λοιπά ιδιωτικά Ρ/Τ μέσα πλην της ΕΡΤ και δημοτικής ραδιοτηλεόρασης, λαμβάνονται ως ενιαίο σύνολο ως επίσης ως ενιαίο σύνολο λαμβάνονται και τα Πρακτορεία Ειδήσεων.

ε)  Οι συντάκτες των εφημερίδων και Ρ/Τ μέσων της Θράκης και συντάκτες των ημερησίων εφημερίδων και Ρ/Τ μέσων Μακεδονίας εκλέγουν ξεχωριστούς, κατά περιφέρεια, εργασιακούς εκπροσώπους.

στ) Εάν ο αριθμός των μελών είναι μικρότερος των 6 τότε τα μέλη αυτά εκλέγουν και εκλέγονται με τα μέλη του πλέον συγγενούς Μ.Μ.Ε. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

        2. Η εκλογή των εργασιακών αντιπροσώπων γίνεται μέσα στο επόμενο 15ήμερο από τη συγκρότηση του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. σε σώμα και η θητεία τους είναι διετής.

Οι εργασιακοί αντιπρόσωποι εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των εργαζομένων του χώρου του, η οποία διεξάγεται από την Εφορευτική Επιτροπή του άρθ. 29. Υποψηφιότητες υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή μέχρι την ημέρα της ψηφοφορίας. Όλα τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε ένα ψηφοδέλτιο, το οποίο μπορεί να είναι δακτυλογραφημένο και στη συνέχεια φωτοτυπημένο. Εκλέγεται όποιος πάρει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Οι υπόλοιποι θεωρούνται αναπληρωματικοί και καλούνται σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους σε περίπτωση παραιτήσεως ή εκπτώσεως του. Τυχόν ενστάσεις κατά του κύρους εκλογής εκδικάζονται από την Εφορευτική Επιτροπή. Εφόσον το μέλος απασχολείται σε περισσότερους από έναν από τους παραπάνω εργασιακούς χώρους έχει το δικαίωμα του εκλέγειν στον κάθε χώρο εργασίας του αλλά μπορεί να θέσει υποψηφιότητα μόνο σε έναν εργασιακό χώρο. Οι εργασιακοί αντιπρόσωποι αποτελούν τον σύνδεσμο μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και του συγκεκριμένου εργασιακού χώρου και ενεργούν ως αντιπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου σ’ αυτόν. Τα ονόματα τους γνωστοποιούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο στους εργοδότες. Μπορούν να συγκαλούν, αφού ενημερωθεί το Δ.Σ., έκτακτες – άτυπες ενημερωτικές συνελεύσεις των μελών που εκπροσωπούν, να μεταφέρουν τις αποφάσεις των συνελεύσεων αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο επίσης να αναφέρουν κάθε παράβαση της εργατικής νομοθεσίας εκ μέρους του εργοδότη. Τα δόκιμα μέλη έχουν μόνο το δικαίωμα εκλογής. Το Δ.Σ. προστατεύει με κάθε νόμιμο μέσο τους εργασιακούς εκπροσώπους κατά τη διάρκεια της θητείας τους και ένα χρόνο μετά τη λήξη αυτής.

        3. Στην Ένωση λειτουργεί Μικτό Συμβούλιο που το απαρτίζουν:

  α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  β. Τα τακτικά μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων.

  γ. Ένας αντιπρόσωπος των συνταξιούχων μελών της Ενώσεως.

  δ. Οι εργασιακοί αντιπρόσωποι.

        4. Το έργο του Μικτού Συμβουλίου είναι:

α. Να ενημερώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία των γενικών και ειδικών ζητημάτων της Ενώσεως.

β. Να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε γενικό ή ειδικό ζήτημα που παρουσιάζεται στους χώρους εργασίας.

γ. Να εξετάζει και να αποφασίζει σε ενστάσεις εναντίον του Διοικητικού Συμβουλίου για την εγγραφή ή τη μη εγγραφή μελών.

δ. Οι αποφάσεις του Μικτού Συμβουλίου είναι υποχρεωτικές για το Δ.Σ.

 

ΜΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ – ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Άρθρο 22ο

 

        1. Στο Μικτό Συμβούλιο προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως και σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του.

        2. Το Μικτό Συμβούλιο συνέρχεται με απόφαση του Δ.Σ. και εργάζεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες τα μισά συν ένα από τα μέλη του Δ.Σ. και τα μισά τουλάχιστο μέλη των κατηγοριών β, γ και δ. Αν δεν υπάρξει απαρτία, το Μικτό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά σε 8 ημέρες, οπότε βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τα μισά από το σύνολο των μελών του. Αν το Δ.Σ. αμελήσει να συγκαλέσει το Μικτό Συμβούλιο το 1/3 των αντιπροσώπων μπορεί να το συγκαλέσει μέσα σε 7 ημέρες.

      3. α. Το Συμβούλιο Τιμής και Δεοντολογίας αποτελείται από πέντε (5) μέλη, που εκλέγονται με ισάριθμα αναπληρωματικά από τη Γενική Συνέλευση κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής. Δικαίωμα εκλογής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, έτη ως τακτικά μέλη της Ένωσης.

β. Το Συμβούλιο Τιμής και Δεοντολογίας επιβλέπει την εφαρμογή του κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας και επιλαμβάνεται των περιπτώσεων παράβασής του είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από έγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλους της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. ή τρίτου.

γ. Το συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα, όταν παρίστανται τρία (3), τουλάχιστον, από τα μέλη του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

δ. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Τιμής και Δεοντολογίας κοινοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο τις δημοσιοποιεί κατά οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο.

ε. Χρέη Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί μέλος της Γραμματείας της Ένωσης, το οποίο ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 23ο

 

     Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την κήρυξη απεργίας εκλέγει από τα μέλη της με φανερή ψηφοφορία 7μελή απεργιακή επιτροπή στην οποία ανατίθεται η πραγμάτωση και επιτυχής εξέλιξη της έκβασης του απεργιακού αγώνα. Η απεργιακή επιτροπή δεν υποκαθιστά το Διοικητικό Συμβούλιο στην καθοδήγηση της απεργίας αλλά φροντίζει για όλα τα πρακτικά θέματα που προκύπτουν, ενημερώνει το Δ.Σ. για την πορεία της απεργίας και υλοποιεί τις αποφάσεις αυτού.

 

Άρθρο 24ο

 

     1. Στην Ένωση ιδρύεται μόνιμος λογαριασμός με τον τίτλο «Απεργιακό Ταμείο». Σκοπός του Ταμείου είναι να βοηθάει οικονομικά τα μέλη της και τα μη μέλη της σε περίπτωση απεργίας ή ανταπεργίας ή σε άλλες έκτακτες περιστάσεις. Επίσης το «Απεργιακό Ταμείο» καλύπτει οικονομικά τους απεργιακούς αγώνες εφ’ όσον οι πόροι της Ένωσης δεν φθάνουν γι’ αυτό.

    2. Το Απεργιακό Ταμείο διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο. Για την διαχείρισή του αυτή ελέγχεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή και λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 25ο

 

        1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης. Αποτελείται από τα τακτικά μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση τον προηγούμενο πριν από τη Γενική Συνέλευση χρόνο.

        2. Η Γενική Συνέλευση:

        α. Ψηφίζει το Καταστατικό της Ένωσης και αποφασίζει για την τροποποίησή του.

        β. Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των Πειθαρχικών Συμβουλίων, της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Εφορευτικής Επιτροπής και τους αντιπροσώπους στην υπερκείμενη οργάνωση.

        γ. Αποφασίζει, έπειτα από συζήτηση για τον απολογισμό της οικονομικής διαχειρίσεως και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου.

         δ. Αποφασίζει για τη συγχώνευση της Ένωσης με άλλα σωματεία και τη συμμετοχή της σε ευρύτερες επαγγελματικές οργανώσεις, εσωτερικού ή εξωτερικού για την ίδρυση αυτών.

        ε. Ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο, που μπορεί να το παύει.

      στ. Αποφασίζει για την κάθοδο του κλάδου σε συνδικαλιστικούς αγώνες και την κήρυξη απεργίας εφ’ όσον δεν έχει κηρύξει αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο ή εφ’ όσον ζητηθεί τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τα μέλη σύμφωνα με όσα στην παρ. 2 άρθ. 26 και παρ. 5 άρθ. 27 ορίζονται.

        ζ. Εκλέγει τους αντιπροσώπους της Ένωσης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

        η. Αποφασίζει για τη διάλυση της Ένωσης και τη διάθεση της περιουσίας της μετά τη διάλυσή της.

        θ. Έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την Ένωση και που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, ή δεν αναφέρεται ειδικό στο παρόν Καταστατικό.

 

Άρθρο 26ο

 

        1. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη σε τακτική Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο και μέχρι το τέλος Απριλίου, για να συζητήσουν και να αποφασίσουν σχετικά με τον Απολογισμό και Ισολογισμό του περασμένου έτους και τον Προϋπολογισμό και Προγραμματισμό του τρέχοντος έτους.

        2. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη σε έκτακτη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που νομίζει ότι το επιβάλει το συμφέρον της Ενώσεως, καθώς και όταν το ζητήσει η Εξελεγκτική Επιτροπή, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 παρ. 2, καλεί επίσης έκτακτη Γενική Συνέλευση και για συγκεκριμένο θέμα, όταν το ζητήσει το 1/3 των τακτικών μελών, που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους προς την Ένωση. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε 10 ημέρες από τότε που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση. Αν δεν πράξει τούτο μέσα στις 10 ημέρες τότε συγκαλούν τη Γενική Συνέλευση οι αιτούντες υπογράφοντας αυτοί τις προσκλήσεις, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της επομένης παρ. 3.

        3. Για την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση ειδοποιείται κάθε μέλος χωριστά και η σχετική πρόσκληση αναρτάται στους χώρους εργασίας με ευθύνη των εργασιακών αντιπροσώπων. Οι προσκλήσεις στέλνονται και αναρτώνται επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση εφόσον πρόκειται περί τακτικής και τρεις (3) εφόσον πρόκειται περί έκτακτης. Στις προσκλήσεις αναφέρεται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της Συνελεύσεως, αν είναι πρώτη ή δεύτερη, ο αριθμός των μελών που χρειάζεται για απαρτία και τα θέματα που θα συζητηθούν. Δε μπορεί να ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 27.

        4. Η Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν το 1/3 των τακτικών μελών που έχουν καταβάλει τις συνδρομές του προηγούμενου χρόνου.

       5. Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση με τα ίδια θέματα μέσα σε 10 ημέρες, οπότε για την απαρτία αρκεί η παρουσία του 1/4 των τακτικών και ταμειακά εντάξει μελών. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση με τα ίδια θέματα μέσα σε 10 ημέρες, οπότε απαρτία υπάρχει με όσα μέλη κι αν προσέλθουν. Ο χρόνος συγκλίσεως της δεύτερης και τρίτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζεται από το Δ.Σ. και αναφέρεται στην αρχική πρόσκληση, μη απαιτούμενη της αποστολής δεύτερης και τρίτης προσκλήσεως εκτός αν το Δ.Σ. αποφασίσει άλλως.

 

Άρθρο 27ο

 

        1. Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται Πρόεδρος και Γραμματέας αυτής με ανάταση της χειρός και σχετική πλειοψηφία. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου η Γενική Συνέλευση προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.

        2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών μελών που είναι παρόντα. Στις περιπτώσεις που πρόκειται για αναθεώρηση, τροποποίηση ή ανασύνταξη του Καταστατικού, συνεργασία της Ένωσης με άλλα σωματεία, συμμετοχή της σε ευρύτερες επαγγελματικές οργανώσεις ή διάλυσή της, τότε απαιτείται η παρουσία του 1/2 των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, οι δε αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των 3/4 των μελών που είναι παρόντα.

        3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει είτε με ανάταση, είτε με μυστική ή φανερή ψηφοφορία με ονομαστική κλήση. Οι αποφάσεις για αρχαιρεσίες, εκλογής συλλογικών οργάνων, ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο (πρόταση μομφής), έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, απεργία, επιβολή εκτάκτων εισφορών, τροποποίηση Καταστατικού, συγχώνευση της Ένωσης με άλλα σωματεία καθώς και για τη συμμετοχή της Ένωσης σε ευρύτερες επαγγελματικές οργανώσεις, παίρνονται πάντοτε με μυστική ψηφοφορία.

        4. Θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως μπορούν να συζητηθούν μετά το πέρας της συζητήσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εφόσον προταθούν από το Δ.Σ. ή το 1/5 των παρόντων κατά την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως μελών. Η πρόταση κατατίθεται εγγράφως στο προεδρείο αμέσως μετά την εκλογή του και πριν αρχίσει η συζήτηση επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως. Πρόταση μομφής εναντίον του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής ή Εφορευτικής Επιτροπής των Πειθαρχικών Συμβουλίων, των αντιπροσώπων ή μέλους μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνελεύσεως και συζητείται αμέσως εφόσον προταθεί εγγράφως από το 1/5 των παρόντων κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης μελών. Για την υπερψήφιση της πρότασης μομφής απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης μελών. Η υπερψήφιση της πρότασης μομφής συνεπάγεται την παραίτηση των μελών του οργάνου και τη διενέργεια νέων εκλογών.

        5. Για τον τρόπο διεξαγωγής των συζητήσεων και λειτουργίας Συνελεύσεων το Δ.Σ. θα καταρτίσει Κανονισμό, που θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 

Άρθρο 28ο

 

        1. Η θητεία των μελών όλων των συλλογικών οργάνων (Συμβουλίων και Επιτροπών) είναι διετής και λήγει μετά την ολοκλήρωση της εκλογής των νέων οργάνων. Όσον αφορά τους αντιπροσώπους σε υπερκείμενη οργάνωση η θητεία τους είναι επίσης διετής εκτός αν από το καταστατικό της υπερκείμενης οργανώσεως προβλέπεται άλλος χρόνος θητείας των συλλογικών οργάνων αυτής, οπότε ο χρόνος θητείας των αντιπροσώπων είναι όσος και ο χρόνος θητείας των οργάνων της υπερκείμενης οργανώσεως. Σε περίπτωση αναπληρωματικής εκλογής, η θητεία των νέων μελών που εξελέγησαν, διαρκεί για το υπόλοιπο διάστημα μέχρις ότου συμπληρωθεί η διετία. Σε περίπτωση παραιτήσεως ή εκπτώσεως όλου του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτείται και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

        2. Οι εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων για την δευτεροβάθμια οργάνωση γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής ή με ενιαίο ψηφοδέλτιο, εφόσον δε υπάρχουν συνδυασμοί. Οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τους αντιπροσώπους υποβάλλονται κατά συνδυασμούς ή μεμονωμένες. Συνδυασμός θεωρείται το ψηφοδέλτιο που περιέχει 5 τουλάχιστον υποψηφίους για το Δ.Σ. και φέρει διακριτικό τίτλο. Αν υπάρχει έστω και ένας συνδυασμός όλες οι λοιπές μεμονωμένες υποψηφιότητες θεωρούνται ως ανεξάρτητες και η εκλογή γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Αν δεν υπάρχει έστω και ένας συνδυασμός η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

        3. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και να εκλεγεί μονάχα για ένα από τα όργανα της Ένωσης (Διοικητικό Συμβούλιο, Πειθαρχικά Συμβούλια, Εξελεγκτική Επιτροπή, Εφορευτική Επιτροπή, Μικτό Συμβούλιο).

        4. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτά στη γραμματεία της Ένωσης πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες και διαβιβάζονται στην Εφορευτική Επιτροπή, που ανακηρύσσει τους υποψηφίους και γνωστοποιεί τον κατάλογό τους καθώς και το πρόγραμμα των αρχαιρεσιών με ανάρτηση στα Γραφεία της Ένωσης και στους τόπους εργασίας των μελών. Εφόσον οι υποψηφιότητες ανήκουν σε συνδυασμό η αίτηση υποβάλλεται από κοινού και φέρει τον διακριτικό τίτλο του συνδυασμού.

        5. Κατά τις αρχαιρεσίες το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων μπαίνουν με αλφαβητική σειρά και στην στήλη των υποψηφίων για κάθε όργανο.

 

Άρθρο 29ο

 

        1. Οι αρχαιρεσίες και οι ψηφοφορίες για οποιοδήποτε θέμα τόσο στις τακτικές όσο και στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις γίνονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή η οποία εκλέγεται κάθε 2 χρόνια στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία κι ενιαίο ψηφοδέλτιο. Χρέη Εφορευτικής Επιτροπής στην προκειμένη περίπτωση εκτελεί το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Στην Εφορευτική Επιτροπή εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας συντάκτες που έχουν τρία χρόνια συμπληρωμένα ως τακτικά μέλη της Ένωσης. Οι μη εκλεγέντες λογίζονται ως αναπληρωματικοί και καλούνται κατά σειρά επιτυχίας τους σε περίπτωση παραιτήσεως, απουσίας, κωλύματος ή έκπτωσης μέλους αυτής.

        2. Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής και η ιδιότητα του υποψηφίου για οποιοδήποτε όργανο του σωματείου. Υποψηφιότητα για μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής υποβάλλεται μέχρι την ημέρα της εκλογής.

        3. Η Εφορευτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τουλάχιστον από τα μέλη της, χωρίς να υπολογίζεται ο δικαστικός αντιπρόσωπος, και αποφασίζει με πλειοψηφία. Η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να καλεί για να τη βοηθήσουν στο έργο της, αναπληρωματικά μέλη της. Η Εφορευτική Επιτροπή παίρνει όλα τα αναγκαία κατά την κρίση της μέτρα, για την άψογη, αδιάβλητη και ανεπηρέαστη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και των ψηφοφοριών.

        4. Πριν από την ψηφοφορία ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής εξακριβώνει τη γνησιότητα της καταστάσεως των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και που συντάσσει η Γραμματεία της Ενώσεως και την επικυρώνει με πράξη του που καταχωρείται στο τέλος της καταστάσεως.

Η κατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση της κατοικίας, τον αριθμό του δελτίου ταυτότητας κάθε μέλους, και, έπειτα από την ψηφοφορία, την υπογραφή του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής στο περιθώριο, δίπλα από το όνομα κάθε μέλους.

        5. Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και τα αποτελέσματά τους η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό που παραδίδεται από τον Πρόεδρο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Αντίγραφο του πρακτικού δίδεται μέσα σε τρεις ημέρες σε κάθε μέλος που θα το ζητήσει. Τα ψηφοδέλτια και το πρακτικό φυλάσσονται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης. Τα ψηφοδέλτια καταστρέφονται αφού περάσουν δύο χρόνια από τις αρχαιρεσίες.

 

Άρθρο 30ο

        

        1. Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από τη Γραμματεία τη σφραγίδα της Ένωσης, την ψηφοδόχο, που ελέγχει και σφραγίζει την κατάσταση των μελών με δύο αντίγραφα, μονογράφει και σφραγίζει κάθε ψηφοδέλτιο.

        2. Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται με φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής. Μεμονωμένες αιτήσεις θεωρούνται ανεξάρτητοι υποψήφιοι. Από την προηγούμενη ημέρα των εκλογών τοιχοκολλείται στα γραφεία της Ένωσης, στους χώρους δουλειάς και στην αίθουσα που γίνονται οι εκλογές, πίνακας με τους συνδυασμούς και τα ονόματα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά και χωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή, τους αντιπροσώπους ανωτέρων συνδικαλιστικών οργανώσεων και για τυχόν άλλου οργάνου υποψηφίους. Οι πίνακες αυτοί παραμένουν σε όλη τη διάρκεια των εκλογών που μπορεί να είναι μία ή δύο ημέρες.

Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκον αυτής της διαίρεσης παραλειπομένου του κλάσματος οσοδήποτε και αν είναι αυτό, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή και εκλέγει τους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα.

Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους όσοι είναι και οι υποψήφιοι.

Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.

Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο. Ως υπόλοιπο θεωρείται και ο αριθμός ψήφων που έλαβε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος και δεν εξέλεξε έδρα ή δεν εξελέγη από την πρώτη κατανομή. Σε κάθε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση. Πριν από την έναρξη των εκλογών, η Εφορευτική Επιτροπή με προεδρεύοντα δικαστικό ελέγχουν δημόσια τις κάλπες οι οποίες θα πρέπει να είναι αδιαφανείς και άδειες από οιοδήποτε αντικείμενο, στη συνέχεια επίσης δημόσια τις σφραγίζει με βουλοκέρι. Ακολούθως κάθε ψηφοφόρος αφού γίνει εξακρίβωση της ταυτότητάς του και του μητρώου μελών στο οποίο πρέπει να φαίνεται ότι είναι γραμμένος και ταμειακά τακτοποιημένος, όπως προβλέπει το Καταστατικό και ο νόμος, παίρνει φάκελο και ψηφοδέλτια και ψηφίζει μυστικά σε ιδιαίτερο χώρο. Στη συνέχεια πηγαίνει στην κάλπη και ρίχνει το φάκελο μέσα. Οι φάκελοι και τα ψηφοδέλτια πρέπει να είναι όμοια στο χρώμα και στις διαστάσεις και τα ονόματα των υποψηφίων τυπωμένα ή πολυγραφημένα ή δακτυλογραφημένα. Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών του σωματείου μπορεί να γίνει και την ημέρα των εκλογών, εφόσον καταβληθούν οι οφειλές στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία θα έχει εφοδιασθεί από τον ταμία της απερχόμενης διοίκησης. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ο δικαστικός με την Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει την κάλπη και κάνει τη διαλογή των ψήφων παρουσία εκπροσώπου κάθε παράταξης. Μετά το τέλος της διαλογής ανακηρύσσει τους επιτυχόντες όπως προβλέπεται. Στη συνέχεια συντάσσουν πρακτικά για την αρίθμηση των ψήφων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων για κάθε όργανο και το υπογράφουν.

        3. Η ψηφοφορία διαρκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 μ.μ. και παρατείνεται αν υπάρχουν έξω από την αίθουσα ψηφοφόροι που επιθυμούν να ψηφίσουν.

        4. Η Εφορευτική Επιτροπή, όταν λήξει η ψηφοφορία, μετράει τους φακέλους. Αν βρεθούν περισσότεροι φάκελοι από εκείνους που ψήφισαν, ο δικαστικός αντιπρόσωπος αφαιρεί στην τύχη όσους φακέλους πλεονάζουν και τους καταστρέφει χωρίς να τους ανοίξει.

        5. Ύστερα, η Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει τους φακέλους, αριθμεί τα ψηφοδέλτια και πάνω σε καθένα από αυτά ο δικαστικός αντιπρόσωπος σημειώνει με κόκκινο μελάνι τον αριθμό των σταυρών προτιμήσεως. Αν σ’ ένα φάκελο βρεθούν περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια, αυτά θεωρούνται άκυρα, πράγμα που σημειώνει πάνω στα ψηφοδέλτια ο δικαστικός αντιπρόσωπος.

        6. Η Εφορευτική Επιτροπή ακυρώνει και τα ψηφοδέλτια που έχουν διακριτικά σημεία και παραβιάζουν, κατά την κρίση της, το απόρρητο της ψηφοφορίας. Τα άκυρα και λευκά ψηφοδέλτια υπολογίζονται για να βρεθεί ο αριθμός εκείνων που ψήφισαν.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΛΥΣΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 

Άρθρο 31o

 

      Το Καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή των 2/5 των τακτικών μελών της Ενώσεως που έχουν δικαίωμα ψήφου. Στην περίπτωση που την τροποποίηση τη ζητούν τα μέλη, η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκληθεί μέσα σε είκοσι μέρες από την υποβολή της προτάσεως, όπως ορίζεται στο άρθρο 28 παρ. 2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απαρτία του 1/2 τουλάχιστον των μελών που είναι παρόντα και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων .

 

Άρθρο 32ο

 

       Η σφραγίδα της Ενώσεως είναι στρόγγυλη και σε κύκλο περιέχει τις λέξεις «Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης», το χρόνο που ιδρύθηκε και σύμπλεγμα των αρχικών γραμμάτων των δύο λέξεων: «Ένωση Συντακτών».

 

Άρθρο 33ο

 

      Σε περίπτωση διαλύσεως της Ένωσης, όπως ορίζουν οι νόμοι, η περιουσία της περιέχεται στο Ταμείο Συντάξεως Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών– Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.).

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Άρθρο 34o

 

       1. Όσοι εργάζονταν σε οποιοδήποτε ραδιοτηλεοπτικό σταθμό δημόσιο, δημοτικό ή ιδιωτικό που είχε έστω και προσωρινή άδεια λειτουργίας ή σε αναγνωρισμένο Πρακτορείο Ειδήσεων ή σε ημερήσια εφημερίδα αποκλειστικά ως συντάκτης, σύμφωνα με όσα στην παρ. 2 άρθ. 5 ορίζονται και ήταν ασφαλισμένοι στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., Τ.Α.Υ.Σ..Ι.Τ. ή Ι.Κ.Α., έχουν τις λοιπές από το άρθ. 6 οριζόμενες προϋποθέσεις πλην του ανωτάτου ορίου ηλικίας το οποίο ορίζεται μόνο για την προκειμένη περίπτωση το 40ο έτος, εγγράφονται εφόσον υπαχθούν όσοι δεν ήταν στην ασφάλιση του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. ύστερα από αίτησή τους η οποία υποβάλλεται υποχρεωτικά εντός μηνός από της ισχύος του παρόντος τροποποιημένου Καταστατικού ως δόκιμα μέλη. Μετά την παρέλευση του μηνός καμία αίτηση δεν γίνεται δεκτή και ισχύουν για όλους οι διατάξεις του παρόντος ως έχουν.

      2. Η παρ. 6 άρθ. 9 δεν έχει εφαρμογή για όσα μέλη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προστατεύονταν από τη διάταξη της παρ. 7 και 1στ άρθ. 9 του προϊσχύοντος καταστατικού και είχαν 10ετή τουλάχιστο ασφάλιση στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: